El Registre Civil facilita les inscripcions dels nadons en els hospitals

La inscripció dels nadons al registre civil des dels hospitals públics és una normativa estatal, que té com a objectiu que els progenitors passin més estona amb els seus fills. La inscripció s’ha de fer en un termini de 72 hores posteriors al naixement i cal aportar el certificat mèdic que lliuri l’hospital, el DNI, NIE o passaport dels progenitors, o dels sol·licitants si no és cap d’ells; i el llibre de família o certificat de matrimoni si falta la firma d’un d’ells.

El pares poden sol·licitar la inscripció dels fills en el cas dels fills d’un matrimoni si un dels progenitors té la nacionalitat espanyola; si tots dos són estrangers, però de la mateixa nacionalitat; i en les parelles no casades, si la filiació només s’estableix amb la mare o si el pare biològic està present i tots dos signen la sol·licitud.

El pla permetrà reduir l’afluència de públic a les oficines del registre.

Font : El punt avui