Informacions de l’Equip de Govern en relació als Pressupostos Municipals de 2017

Amb la voluntat de donar continuïtat al compliment dels compromisos adquirits, segons el Pla d’Acció Municipal i el pressupost de 2016, l’Equip de Govern va presentar en el Ple Municipal, de 23 de novembre, una proposta de pressupost que consolida l’increment de la despesa social, l’adquisició d’habitatge social, el foment de la reactivació econòmica i l’ocupació i els diferents programes endegats, de cara a l’any 2017.

Tornant a donar molta importància a la cohesió social, hi ha un augment en la dotació per als ajuts de menjador i material escolar, ampliant l’oferta a l’ensenyament secundari obligatori, es mantenen les dotacions per al transport adaptat, augmentem les aportacions a l’assistència domiciliària, amb un increment d’hores: nocturnes i festives del servei i a un increment en els ajuts d’emergència social. Aquest any, es fa un esforç extra per augmentar l’habitatge social de la nostra ciutat, incrementant l’aportació econòmica necessària per signar convenis amb l’IMPSOL i crear el Fons d’Habitatge Social Municipal. Aquest augment de dotació, cal fer-la per millorar la resposta davant situacions de vulnerabilitat i exclusió residencial.

Per fomentar l’ocupació estable, es fa un important esforç per augmentar la plantilla municipal, al mateix temps que mantenim la dotació destinada als plans ocupacionals.

Seguim sostenint l’oferta de places a les Escoles Bressol Municipals, i a l’Escola de Música.

El manteniment i la millora de les infrastructures, els equipaments i els serveis públics, és una de les preocupacions de l’Equip de Govern, i per tant, seguirem amb les inversions necessàries en via pública, potenciant la supressió de barreres arquitectòniques, l’adequació de l’enllumenat públic a projectes d’eficiència energètica i adequacions normatives, millorant els serveis de sanejament, o fent les tasques de manteniment de jardins i de neteja viària. Volem millorar l’eficiència energètica per reduir la despesa dels consums d’energia tant en els serveis com en els equipaments municipals.

Seguirem treballant amb l’objectiu de racionalitzar la despesa. Les inversions de l’Ajuntament pel 2017 es fixen en un import de 2.948.556,84 €uros, a més a més, de disposar per realitzar les inversions en la nostra ciutat, de les diferents subvencions d’ens supramunicipals. Per l’any 2017 també es tindran en compte aquelles que siguin financerament sostenibles i així poder disposar del romanent de crèdit corresponent.

En quant als ingressos, la novetat en aquest apartat, és que per primer cop a Barberà del Vallès s’ha tingut en compte, aplicar un tipus diferenciat per a l’IBI d’immobles de valor superior als 200.000 €uros i que el seu ús no sigui el residencial.

Seguirem donant compliment als objectius de la Llei Orgànica d’Estabilitat Pressupostària i al projecte de Llei de Pressupostos Generals de l’Estat pel 2017, pel que fa a l’endeutament tot i que la voluntat és destinar una part del romanent de tresoreria a inversions financerament sostenibles.

La previsió de l’amortització de deute per l’any 2017 és de 2.984.808,22 €uros, si tenim en compte els ingressos corrents pressupostats i aconseguim una liquidació similar a la d’aquests darrers anys, estaríem parlant d’una previsió de deute de pràcticament el 23%, tornant a valors similars de fa 10 anys, molt abans de la crisi i tenint en compte que gestionem pressupostos de més de 10.000.000 €uros més que en aquella època.