Acords del Ple Municipal de desembre de 2018

El dimecres 19 de desembre es va dur a terme una nova sessió ordinària del Ple Municipal, amb l’aprovació inicial del Pressupost General 2019

En aquesta ocasió, i prèvia a l’aprovació, per unanimitat, de l’acta de la sessió anterior celebrada el 28 de novembre de 2018, l’Alcaldessa de Barberà del Vallès, Sílvia Fuster, va demanar un minut de silenci en memòria de Laura Luelmo, la docent assassinada a El Campillo (Huelva), víctima de la violència masclista.

A continuació es va procedir a l’aprovació per unanimitat de l’increment del complement específic assignat a cada lloc de treball contemplat a la vigent Relació de llocs de treball de l’Ajuntament de Barberà del Vallès, en un percentatge de l’1,75% de conformitat amb l’acord assolit en la Mesa General de Negociació, per la representació de l’Ajuntament de Barberà del Vallès i la representació de les seccions sindicals municipals. Així com la modificació de l’Acord regulador de les condicions de treball dels empleats i empleades públiques de l’Ajuntament de Barberà del Vallès, en alguns dels seus articles, com a conseqüència dels pactes assolits en la negociació col·lectiva portada a terme relativa a l’aplicació de la Llei de Pressupostos Generals de l’Estat. Aquestes modificacions afecten bàsicament als permisos de conciliació familiar i flexibilitat horària recuperable; i a l’article 35, sobre Incapacitat temporal.

El següent punt de l’Ordre del dia, de Modificació de la relació de llocs de treball, amb el número de codi i denominació que es relacionen en la pre-acta del Ple, assignant el complement específic brut mensual corresponent, va ser aprovat per unanimitat.

Tot seguit, es va procedir a l’exposició, debat i posterior aprovació inicial del Pressupost general per a l’exercici 2019, format pel Pressupost d’aquest Ajuntament i pels de les empreses Actividades Integradas, S.A. (AISA) i Serveis d’Aigües de Barberà, Empresa Municipal (SABEMSA), ambdues societats mercantils de capital íntegrament municipal, així com la proposta d’aprovació, també de forma provisional, de les bases d’execució del pressupost, i la plantilla de treballadors municipal que consten a l’expedient. En aquest també s’acompanya el projecte del Pressupost 2019 de la Fundació Barberà Promoció.

Mantenir el deute en els mínims històrics; millorar la neteja viària i la recollida de residus; consolidar la implementació dels recursos humans per a donar una millor atenció a la ciutadania i fer possible les polítiques establertes; polítiques socials amb habitatges dignes; polítiques pel jovent de BdV que afavoreixin el creixement personal i un esbarjo cívic i saludable; persistir en les polítiques de gènere per a fer la nostra societat més igualitària; continuar els programes per a la Gent Gran del municipi, en especial pels que son més vulnerables; millorar i consolidar els serveis de seguretat ciutadana; continuar en la millora i manteniment dels nostres centres educatius; mantenir i ampliar el màxim possible l’oferta cultural de la nostra ciutat; mantenir la gestió i participació esportiva i la millora de les instal·lacions; promoure el civisme amb polítiques i campanyes més incisives per afavorir la convivència i el benestar de tota la ciutadania; fomentar les polítiques d’ocupació que millorin les perspectives de la nostra ciutadania; ampliar el camp de projecció de BdV en tots els àmbits; incrementar la despesa mantenint l’equilibri pressupostari i la sostenibilitat econòmica.

En conclusió, aquest 2019 serà un any on es confirmaran les actuacions fonamentals de l’equip de govern en aquesta legislatura, tant en benestar social com en inversions:

· Col·lector de Can Gorgs · Construcció de la nova comissaria de la Policia Local · Adequació de l’accés a l’estació de Renfe · Redacció del projecte de remodelació del Casal de Cultura · Estudi de remodelació de la casa Consistorial · Inici dels estudis per dotar d’un nou espai educatiu cultural · Adquisició i arranjaments d’habitatges socials · Concloure les reurbanitzacions dels carrers: Circumval·lació, Ronda Indústria, Ronda de Santa Maria i Ctra Barcelona · Passarel·la riu Ripoll · Endegar el projecte de connectivitat entre el nucli urbà i el sector Baricentro · Skate Park al Parc Central· Ultimar el canvi de finestres a les escoles del Bosc i la millora del menjador de l’escola de Can Serra alhora que encomanar la redacció del projecte d’arranjament de les finestres de l’escola Can Llobet per al proper estiu · Arranjaments de les instal·lacions municipals de “la Nau” i instal·lacions esportives · Condicionament de les noves instal·lacions de la ràdio municipal, l’adquisició de les quals mitjançant contracte de compravenda ha estat aprovada en la darrera sessió de la Junta de Govern Local · Dotar el Tanatori Municipal amb una sala de vetlla · Millora dels accessos als Polígons industrials, amb l’objectiu d’obrir de nou el pas de Can Llobateres d’una forma segura i més acord amb el medi ambient.

Després del debat i les intervencions dels i les portaveus representants de RB, ERC, JxB i PSC, el punt va sortir endavant amb els 10 vots favorables de Plataforma Ciutadana per Barberà (PCPB) (5), Junts per Barberà (JxB) (4) i Recuperem Barberà (1). Els grups municipals d’Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) (2) i Partit Popular (PP) (2) van emetre la seva abstenció, juntament amb l’altre representant de RB, i el Partit Socialista de Catalunya (PSC) (6) va votar en contra.

El següent punt d’aprovació de les bases reguladores específiques per l’any 2019, per a la concessió de subvencions en règim de concurrència competitiva a entitats sense finalitat de lucre, per la promoció de programes d’activitats en el municipi de Barberà del Vallès, va ser aprovat per unanimitat.

Després de donar compte del Decret d’Alcaldia sobre l’acceptació de la subvenció de 55.524,92€ atorgada pel Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, amb destinació al sosteniment del funcionament de l’Escola Municipal de Música per al curs 2016-2017, es va fer lectura i aprovar dos expedients sancionadors en matèria d’animals domèstics i de companyia, per infracció a l’Ordenança reguladora de la tinença d’animals de Barberà del Vallès, en els seus articles 25.2 i 23, per “menar un gos de raça catalogada com a potencialment perillosa, sense lligar ni morrió posat per la via pública”, i per “no disposar de la preceptiva llicència emesa per aquest Ajuntament, i no estar inscrit en el Cens municipal d’Animals de Companyia”, respectivament.

El primer dels expedients va ser aprovat amb els vots a favor de PCPB (5), JxB (4), PSC (6), i les abstencions d’ERC (2), PP (2) i RB (2). La proposta del segon expedient sancionador també va sortir endavant amb els vots a favor de PCPB (5), JxB (4), PSC (6) i ERC (2), i les abstencions de PP (2) i RB (2).

La primera de les tres mocions presentades, totes tres per part del grup municipal de Recuperem Barberà, proposava exigir al Govern de la Generalitat de Catalunya la implantació de la T-Mobilitat durant l’any 2019, amb un nou sistema tarifari i de pagament amb l’objectiu de resoldre el problema derivat de la zonificació per una nova ordenació més ajustada i lògica. La moció va sorgir endavant amb els vots a favor de PCPB (5), JxB (4), PSC (6), RB (2) i PP (2), i les 2 abstencions d’ERC.

La segona de les mocions proposava la derogació del delicte d’injúries a la Corona i refermar el compromís amb els valors republicans i la democràcia, tot igualant la protecció penal d’honor d’aquesta figura a la de la resta de la ciutadania, especialment en la investigació de les accions realitzades per Joan Carles de Borbó des de l’any 2014, moment que en què deixa de ser inviolable jurídicament. Així mateix, la moció proposava convocar un referèndum d’acord a la Constitució perquè la ciutadania pugui decidir entre Monarquia i República. Al respecte, van votar a favor RB (2), ERC (2) i JxB (4), es van abstenir els 6 representants de PSC i els 5 de PCPB, i PP va votar en contra (2).

La tercera de les mocions, al respecte de la qual va entrar una darrera d’urgència amb una petita modificació, demanava dotar la ciutat d’un nou equipament educatiu, tot oferint a la Generalitat de Catalunya dues alternatives: l’avançament per part de l’Ajuntament de la partida pressupostària necessària, si existeix el compromís per part de la Generalitat de tenir llest el quart institut de la ciutat en els terrenys cedits per l’Ajuntament de Barberà del Vallès l’any 2011; o bé revocar la cessió i assumir des de l’Ajuntament la construcció de l’equipament amb el compromís per part de la Generalitat d’assumir els costos d’utilització dels espais que s’habilitin per a l’ensenyament secundari, i de dotar l’equip docent del quart institut de la ciutat.

També es proposava instar la Generalitat a aportar els estudis necessaris per tal d’explorar la viabilitat d’implantar el model d’institut-escola en els centres de primària de Barberà del Vallès.

La moció va ser aprovada amb els vots a favor dels grups municipals de PCPB, JxB, PSC, RB i PP, i les abstencions d’ERC.

La sessió del ple municipal del mes de desembre va concloure amb el punt de precs i preguntes.

Font: Ajuntament bdv.cat