Aprovació definitiva del Pla de Mobilitat Urbana Sostenible. Ara és hora de concretar les línies generals proposades

Ha estat un llarg recorregut, en el qual s’ha treballat des de diversos àmbits municipals i d’altres estaments supramunicipals que han emès els seus informes.

El Pla de Mobilitat Urbana Sostenible s’ha redactat per iniciativa conjunta de la Diputació de Barcelona, Àrea Metropolitana de Barcelona i Ajuntament de Barberà, en compliment de l’obligació legal de tots els municipis de més de 20.000 habitants de disposar d’un pla per aconseguir una mobilitat més sostenible, que repercuteixi, entre d’altres, en una millora de la qualitat de l’aire i en general de les condicions de vida dels ciutadans de Barberà del Vallès. El pla va ser aprovat definitivament per unanimitat en el Ple Municipal d’aquest mes de març, un aspecte que va ser ressaltat pel Regidori de Territori i Medi Ambient, que va fer exposició i justificació de proposta d’aprovació del pla, afegint que un cop aprovades les línies generals ara calia treballar per concretar la seva aplicació, amb el compromís d’obrir un debat públic per socialitzar el nou pla i treballar en l’esmentada concreció. El pla el podeu consultar en aquest enllaç: Pla de Mobilitat Urbana Sostenible 

El marc general on es situa el nou pla és en un model de mobilitat sostenible, aspecte que exigeix treballar progressivament i de forma constant en la reducció de l’ús del vehicle privat i, especialment, en la regulació dels desplaçaments en aquest mitjà de transport. En aquest sentit, la garantia d’una mobilitat sostenible i segura en tota la tipologia de plantejaments equilibrats esdevé el model, no només d’unaciutat més justa i de major qualitat de vida, sinó en un element substancial per a la seva potenciació econòmica.

La mobilitat actual disposa d’una oferta amplíssima, fruit de l’augment de la demanda actual i de la globalització de les activitats, que fan possible uns desplaçaments cada cop més ràpids i dinàmics, possibilitant així el desenvolupament econòmic. Però tota aquesta mobilitat genera un impacte sobre el territori i el medi natural, que cal gestionar de manera que s’assoleixi l’equilibri entre mobilitat i sostenibilitat.

Els principals centres atractors de desplaçament en vehicle privat al municipi es situen al centre comercial Baricentro i als polígons industrials, sense oblidar l’important impacte que suposa el flux continu de pas per l’autopista AP-7. Aquesta realitat territorial provoca que la mobilitat quotidiana, tant la interna com la de connexió i la de pas, sigui complexa i sovint massa depenent del vehicle motoritzat. El centre urbà, configurat també com un focus d’atracció terciari, disposa d’un espai viari limitat, que cal ordenar per tal d’equilibrar l’oferta disponible per a cada mitja de transport i intensificar les intervencions de pacificació en favor de la vianalitat, ja que hem de tenir present que a Barberà es realitzen 114.500 desplaçaments al dia (3,7 desplaçaments/habitant) movem-nos de forma sostenible, ja que el 89% dels desplaçaments es fan a peu 66.500 diaris) o en bici (830). D’altra banda, el transport públic ha de satisfer amb competitivitat la demanda procedent de l’exterior i la interna que té com a destinació altres municipis. La proximitat amb Barcelona provoca que aquests fluxos siguin molt importants.

Des de l’Ajuntament de Barberà som conscients que encara hi ha un dèficit molt important en inversions en transport públic, i que depenen de l’acció d’altres administracins públiques. I el que sí que està a les nostres mans com Ajuntament és seguir treballant per millorar l’accessibilitat i seguretat a l’espai públic, intervencions on diàriament treballen els serveis tècnics municipals, i que suposen un complement imprescindible a les intervencions que hem d’engegar a partir d’aquest nou Pla de Mobilitat Urbana Sostenible.