Barberà, ciutat coeducadora

Des de l’any 2010, la Secció Municipal d’Educació i l’Oficina de Polítiques de Gènere lideren els projectes de coeducació al municipi.

Coeducar significa educar conjuntament a nenes i nens afirmant que hi ha diferents mirades i visions del món, diferents experiències i aportacions fetes per dones i homes que conformen la realitat col·lectiva, sense les quals no es pot interpretar ni conèixer el món. Coeducar significa educar en la igualtat des de la diferència.

L’androcentrisme és una visió del món i de les coses que posa als homes com a centre i mesura de tot. Posa la mirada masculina com a única i universal, fet que invisibilitza les dones i oculta les relacions de poder. Aquest androcentrisme impregna a tota la societat i, per tant, l’àmbit educatiu no està lliure d’aquesta realitat, que reprodueix la cultura i els valors masculins, invisibilitzant els sabers i els valors femenins i reforçant les barreres de gènere en el procés de socialització.

No és el mateix escola mixta que escola coeducadora. L’escola mixta pressuposa que donant les mateixes oportunitats a les nenes d’adaptar-se a la norma masculina, el problema del sexisme està superat. Però en realitat s’està oferint una igualtat uniforme i homogeneïtzant a les nenes i als nens, sota un únic model masculí.

La coeducació encara avui dia no està socialment estesa, atès que el model d’organització escolar continua tenint un caràcter eminentment androcèntric.

La coeducació implica un procés intencionat d’intervenció i reflexió pedagògica a través del qual es potencia el desenvolupament integral de la personalitat de nenes i nens, sense les barreres del gènere.

L’aprenentatge en resolució de conflictes i l’educació emocional són aspectes que estan totalment vinculats, ja que la mateixa filosofia de la coeducació posa la cura de les persones al centre de la vida, i aquesta cura comença en el propi coneixement i es reflecteix en la manera en com ens relacionem amb les persones, amb els conflictes al llarg de la vida i en com els resolem.

A Barberà del Vallès es treballa des de fa anys per reconèixer les potencialitats i individualitats dels seus infants independentment del seu sexe. Formar a la seva ciutadania en la llibertat, responsabilitat, autonomia i solidaritat perquè es tingui la capacitat de trencar models sexistes i estereotipats.

El projecte coeducador a la nostra ciutat es va iniciar a les sis Llars d’Infants Públiques Municipals l’any 2010,  amb la finalitat de formar i assessorar a tots els equips per tal d’introduir la coeducació com a eix transversal de la seva tasca educativa, entenent-la com una veritable alternativa global a l’ensenyament que va més enllà de la transmissió de coneixement. Implica un procés a través del qual es posa en qüestió allò que s’ensenya, la manera en què es fa i els motius pels quals s’ensenyen unes coses i no d’altres.

Aquest va ser un projecte molt innovador i ambiciós, atès que era el primer cop que un municipi treballava la coeducació amb totes les escoles bressol a la vegada.

Després d’aquest projecte pilot, la Secció Municipal d’Educació, 1a Infància i Família i l’Oficina de Polítiques de Gènere de l’Ajuntament han continuat apostant per la coeducació a les escoles bressol fins a l’actualitat, garantint una supervisió en coeducació en totes elles.

Al curs 2015-2016, després de treballar anys en l’etapa de 0 a 3 anys, es va decidir començar a treballar la coeducació a les etapes d’educació infantil i primària, amb el projecte “Coeducació: La clau de l’èxit educatiu” a l’Escola El Bosc, fent la intervenció amb una triple perspectiva: amb les persones professionals, els infants i també les famílies.

Després de l’avaluació del projecte i tenint en compte la demanda i valoració de la direcció de l’escola i del mateix professorat que hi va participar, es va apostar per continuar amb el projecte, durant el curs 2016-2017 en els cicles mitjà i superior de l’escola El Bosc i posar-ho en marxa a tota l’escola Marta Mata.

Cal destacar que aquest projecte ha suposat un canvi en la mirada de les persones que han participat tant en l’àmbit professional com personal, tal com elles mateixes han destacat en les seves valoracions, atès que han incorporat el gènere com a element estructurador de la societat i específicament a l’àmbit educatiu.

El seu desenvolupament ha anat a càrrec de l’associació CoeducAcció, professionals especialitzades en la matèria, amb una àmplia experiència  formació de professionals de l’educació i agents educatius, desenvolupament de projectes de reflexió i intervenció educativa a les escoles, gestió de polítiques educatives, transferència de coneixement i teorització sociològica de la coeducació.

Els resultats obtinguts en ambdues escoles han estat tan positius que s’ha vist la necessitat d’implementar el projecte de forma progressiva a totes les escoles del municipi. Per tant, el curs 2017-2018 es continuarà treballant en aquesta línia amb tots els centres que ja han participat en el projecte i s’incorporaran les escoles de Can Serra i Miquel Martí i Pol. 

L’objectiu final d’aquest projecte és la creació d’un Pacte Local per a la Coeducació, en el que es pretén participi tota la comunitat educativa, altres departaments de l’Ajuntament i institucions per fer de Barberà una ciutat referent en la matèria.

En definitiva, l’Ajuntament de Barberà del Vallès, a través de la Secció Municipal d’Educació, 1a Infància i Família i l’Oficina de Polítiques de Gènere, continuarà impulsant i liderant la coeducació com a eix fonamental i vertebrador en el municipi, per prevenir la violència masclista i pel desenvolupament d’unes relacions de gènere més respectuoses i alliberadores que facin possible una societat més justa i equitativa. És a dir, una veritable democràcia.

Si vols conèixer més sobre el projecte coeducador a Barberà, consulta les entrevistes següents:

FONT: Ajuntament de Barberà del Vallès