Celebrat el Ple de l’Ajuntament de Barberà del mes de juliol

En la sessió plenària es va aprovar  diversos acords, entre els quals es trobava l’aprovació del Compte General de 2016, i una modificació de crèdit del Pressupost Municipal  que servirà per finançar diversos projectes.

També es van aprovar diferents mocions, una sobre la sol·licitud dels béns immatricultas per la jerarquia catòlica, i altra contra la persecució política i la defensa de la Llibertat d’Expressió.

El passat dimecres dia 26 de juliol, l’Ajuntament de Barberà del Vallès va celebrar el Ple ordinari corresponent al mes de juliol. 

La sessió es va iniciar amb un minut de silenci en record al sergent de la Policia Local de Gavà mort com a conseqüència de les ferides rebudes en un tiroteig.

Seguidament es va aprovar per unanimitat de l’acta de la sessió anterior.

El segon punt de la sessió plenària va ser defensat pel regidor de Cultura, Roger Pérez que feia referència a les festes locals del municipi per a l’any 2018. L’acord, que va ser aprovat amb els vots a favor de Plataforma Ciutadana per Barberà (PCPB), Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), Junts per Barberà (JxB), Partit Popular (PP) i Recuperem Barberà (RB), i amb les abstencions del Partit dels Socialistes de Catalunya (PSC), estableix que els dies 23 d’abril i 9 de juliol seran festius a la ciutat.

A continuació, es va debatre l’aprovació del Compte General 2016, un conjunt de documents i estats que l’entitat local elabora per informar sobre la situació de despeses, ingressos, beneficis o pèrdues que es puguin tenir. La tinenta d’Alcaldia de Serveis Econòmics i Hisenda, Carmina Pérez Barroso, va presentar el punt. Seguint el calendari establert, , tal com marca la normativa, s’ha elaborat el Compte General 2016 seguint els models previstos. S’ha compartit tota la documentació relativa a tots els grups municipals. Un cop sotmesa tota la informació a estudi, la Comissió Especials de Comptes ha redactat l’informe preceptiu dels comptes anuals de la corporació, integrats pels comptes de l’Ajuntament i pels de les societats mercantils íntegrament de capital públic: per una banda, Actividades Integradas, S.A i, per l’altra: Servei i Aigües de Barberà Empresa Municipal, S.A.”

Tanmateix, Carmina Pérez va donar alguns detalls de l’estat financer de l’Ajuntament. Tenint com a ingressos: 45.892.753,96 euros, de despeses: 37.642.661,79 euros, i amb un resultat de l’exercici de guanys de 8.250.092,17 euros. La Regidora va destacar que “aquests  8 milions d’euros passen al romanent de tresoreria”, i com es va explicar en el següent punt del Ple Municipal, aniran destinats a inversions vàries, així com a altres aplicacions pressupostàries. També va avançar que “en el Ple de setembre, es portarà a aprovació una nova modificació de crèdit vinculada a l’amortització de deute i d’aquesta manera disposar de major llibertat a l’hora de planificar futures inversions a la ciutat i reduir les despeses en interessos que paguem anualment”.

L’acord va ser aprovat per unanimitat de tots els Grups Municipals.

Seguidament, es va dur a terme el debat de la modificació de crèdit número 6 del pressupost municipal d’aquest exercici 2017, que també va ser exposada per la tinenta d’Alcaldia d’Hisenda, Carmina Pérez. Tal com queda recollit en les memòries presentades pel personal tècnic, s’han d’atendre una sèrie de necessitats que ens porten a l’aprovació d’aquesta 6a modificació de crèdit. Per una banda, hi ha una relació de transferències de crèdit entre aplicacions de diferent àrea de despesa; i per altra, una sèrie de modificacions necessàries que s’hauran d’atendre amb suplements de crèdit finançat amb romanent de tresoreria”.

Així, pel que fa a les transferències de crèdit entre aplicacions de diferent àrea de despesa, hi haurà una disminució de crèdit en l’aplicació pressupostària destinada al Cementiri i Serveis funeraris de 55.000 euros, per poder augmentar despeses vàries de Manteniment d’Edificis de Cultura i Edificis Municipals. També hi haurà disminució de crèdit de 1.533 euros de l’aplicació pressupostària destinada a la compra de dos vehicles camions de caixa oberta per poder augmentar l’aplicació pressupostària destinada a la compra d’un vehicle de brigada, un cop activat el Plan Movea pel Govern central.

Pel que fa als suplements de crèdit finançat amb romanent de tresoreria, es finançaran amb 278.000 euros per  a diversos projectes com el d’arranjament i senyalització de camins, les subvencions d’IBI a famílies i institucions sense ànim de lucre, gestionades per l’OMH, o la despesa d’IBI tant a famílies monoparentals, com unitats familiars amb problemes econòmics.

Per últim, la regidora també va explicar que es feia una ampliació del capítol II de 85.000 euros per poder encarregar diferents estudis i treballs tècnics per iniciar diverses actuacions i projectes de futur a la ciutat, com l’estudi d’Arqueologia i Castell de Barberà; el Pla especial del riu Ripoll; diverses modificacions del Pla General: Parc Central (La construcció d’un Skatepark i camps de petanca) Ca n’Estapé, o la sala de cerimònies al Tanatori, entre altres.

En el segon punt d’aquest acord, es va proposar la modificació de l’annex d’inversions del pressupost 2017 com a conseqüència d’un canvi de finançament en diferents projectes. Es dóna de baixa el finançament, i per tant els crèdits de dues aplicacions pressupostàries, una  que havia de venir del PUOSC per fer algunes de les fases dels asfaltats de 2017, amb una dotació d’una mica més de 200.000 euros; i també es dóna de baixa els 500.000 euros que havíem pressupostat per fer front a les despeses del conveni amb Sabadell per les obres del Col·lector de Can Gorgs. D’aquesta manera, es fa un romanent de tresoreria de 200.000 euros per les Fases 1,3 i 6 de reparació d’asfaltats, i per altra de 954.941,71 euros per fer front a la part que correspon a l’Ajuntament de Barberà per la construcció del Col·lector de Can Gorgs.

Després del debat, finalment la modificació de crèdits va ser aprovada per unanimitat de tots  els grups.

Torn per l’aprovació, per unanimitat de tots els grups, de la xifra de població a data 1 de gener de 2016 de Barberà del Vallès, fixada en 32.865 persones, dels quals 16.663 són dones i 16.202 homes.

Seguint l’ordre del dia, es va debatre l’increment de les retribucions del personal municipal per a l’exercici de 2017, defensat per la tinenta d’Alcaldia de Recursos Humans, Carmina Pérez Barroso.  Tal i com recull la Llei de Pressupostos Generals de l’Estat per a l’any 2017 recull que les retribucions del personal municipal s’han incrementat en un 1%. La mateixa Llei fa referència explícita tant als sous dels diferents grups i subgrups com al complement de destinació i triennis i deixa a criteri dels ens corresponents l’aplicació d’aquest increment a d’altres complements de caràcter salarial. En el cas de l’Ajuntament de Barberà, la Mesa General de Negociació de matèries comunes, on estan representats tant el consistori com les diferents organitzacions sindicals amb representació de tot el personal municipal, van acordar, el passat 12 de juliol, que l’increment de les retribucions també afectés al complement específic. “Amb aquesta mesura l’Equip de Govern vol compensar els anys de congelació salarial que han suportat els i les empleades públiques. És per tot això que cal aprovar aquest increment salarial per al personal municipal de l’Ajuntament corresponent a l’exercici 2017 en un 1%, en el sou, triennis, complement de destinació i complement específic”.

L’increment de les retribucions del personal municipal va ser aprovat per unanimitat de tots els grups.

La sessió va continuar amb donar compte del decret núm. 1769, de 14 de juny de 2017, d’Extinció de Relació Laboral d’un treballador municipal.

A continuació, es van debatre l’aprovació provisional de la modificació del Pla Parcial de Delimitació del Centre Logístic Sector ‘Can Rabella’ exposat per regidor de Territori i Medi Ambient, Fabià Díaz-Cortés, el qual va recordar que “és un projecte conegut i del que s’ha parlat en altres plens”.

El Centre Logístic Sector ‘Can Rabella’ és una zona ubicada al nord, a l’altra banda de la carretera B-140, de Santiga a Santa Perpetua, però que pertany a Barberà del Vallès. Amb aquest acord es vol “aprovar de forma provisional la modificació del Pla Parcial de Delimitació del Centre Logísticsegons nou document refós presentat per la raó social SBD CREIXENT, SA”,que incorpora determinades esmenes no substancials per donar resposta a les observacions realitzades per la Comissió Territorial d’Urbanisme de l’àmbit metropolità de Barcelona en el seu acord de data 13 de juny de 2017, i fer del projecte plantejament normal, sense tantes restriccions, així donar una certa flexibilitat als usos i també algunes intervencions en l’àmbit Medi Ambiental i de Sostenibilitat”.

L’acord, que va ser aprovat amb els vots a favor de PCPB, ERC, JxB, PP i RxB, i amb els vots en contra del PSC, estableix que cal trametre aquest projecte aprovat provisionalment, a la Comissió Territorial d’Urbanismes de l’àmbit metropolità de Barcelona per la seva aprovació definitiva, ja que és l’organisme competent.

El punt 8 de l’ordre del dia va ser la iniciació dels tràmits i gestions per al traspàs al Municipi per la Generalitat de Catalunya de la titularitat d’un tram de la N-150, carretera  Barcelona. Segons va explicar el regidor de Territori i Medi Ambient, Fabià Díaz-Cortés, després que “la Generalitat ens tombes diferents actuacions que es tenien previstes en l’àmbit de la Nacional 150” i “sent coneixedors que altres municipis, com Sabadell, Ripollet, Cerdanyola o Montcada i Reixac estan tenint la mateixa resposta per part de la Generalitat, l’objectiu d’aquest Equip de Govern és desencallar aquesta situació, entenent que la carretera Barcelona ha deixat de ser una via d’àmbit estructural i supramunicipal i que no deixar de ser un carrer més d’aquesta ciutat  i que hem de mirar de pacificar, la finalitat és tenir la gestió directa, però no a qualsevol preu. Per això, aquest acord se basa en iniciar els tràmits per estudiar la viabilitat, l’adquisició i la gestió directa de la N-150″.

L’acord va ser aprovat amb els vots a favor de PCPB, ERC, JxB, PP i RB, i els vots en contra del PSC.

A continuació es va passar a debatre les mocions presentades en aquesta sessió plenària. La primera d’elles, presentada pel Grup Municipal de Junts per Barberàera relativa a sol·licitud dels Béns Immatriculats per la Jerarquia Catòlica.  Amb l’aprovació d’aquesta moció, amb els vots a favor de PCPB, ERC, JxB, PSC i RB, i els vots en contra del PP, la portaveu de Junts per Barberà, Sandra Ramos Montesinos, va explicar com el Govern del PP va introduir una reforma del Reglament Hipotecari que permetia a l’Església catòlica la inscripció registral d’una quantitat de béns immobles que fins llavors eren de domini públic. “La jerarquia catòlica va ressuscitar l’ús de dues normes franquistes i inconstitucionals en un Estat aconfessional, aprovades en 1946 i 1947: els articles 206 de la Llei Hipotecària i 304 del Reglament Hipotecari”. En el primer “s’equipara a l’Església amb l’Administració Pública, atorgant-li el privilegi d’accedir al registre de la propietat sense  necessitat d’aportar títol de domini”. El segon “equipara als diocesans amb notaris, de manera que podrien certificar-se a si mateixos la propietat d’un immoble no inscrit”.  “A través d’aquest irregular, s’han immatriculat, sense aportar cap títol, milers de béns a Espanya de tota índole (40.000 en paraules de la mateixa Conferència Episcopal)”

La moció aprovada, estableix que l’Ajuntament de Barberà recaptarà dels Registres de la Propietat la llista de béns immatriculats a l’empara i durant la vigència de l’article 206 de la Llei Hipotecaria per l’Església Catòlica en les seves diferents denominacions: Diòcesi, Bisbat o similars, per tal que es pugui analitzar la situació d’aquests béns a tot l’Estat. L’Ajuntament, a més, donarà trasllat d’aquest acord a la Coordinadora Recuperando, entitat que treballa per la recuperació de tot el patrimoni immatriculat.

La segona moció va ser presentada pel Grup Municipal de Junts per Barberà contra la persecució política i de defensa de la Llibertat d’Expressió. Exposada pel regidor David Clarà García, en ella es manifestava la des de l’entrada en vigor de la Llei de Seguretat Ciutadana, anomenada popularment com a “llei mordassa”, és cada cop més habitual observar com l’Estat fa servir tota la seva maquinària jurídica per perseguir ciutadans i ciutadanes que únicament expressen lliurement la seva opinió”. El regidor va posar alguns dels exemples més notoris com el cas “dels titellaires a Madrid, l’humorista Facu Díaz, el cantant de Def Con Dos César Strawberry o com a cas més recent, el del raper mallorquí Valtonyc, aquest últim condemnat a tres anys i mig de presó per fer música, sota l’acusació d’injúries a la Corona i enaltiment del terrorisme”.

L’acord, que té per objectiu, a més de “mostrar públicament la solidaritat de l’Ajuntament amb les víctimes de la instrumentalització política contra la llibertat d’expressió“, vol “manifestar el compromís d’aquest consistori amb la llibertat d’expressió“, així com “instar al Govern de l’Estat espanyol a la derogació de la llei 4/2015, de 30 de març, de protecció a la seguretat ciutadana, coneguda popularment com a llei mordassa i a l’eliminació dels als articles 490 i 491 de la Llei orgànica 10/1995 del Codi Penal”.

La moció va ser aprovada amb els vots a favor de PCPB, ERC, JxB, PSC i RB, i els vots en contra del PP.

La tercera moció va ser presentada pel Grup Municipal del Partit dels Socialistes de Catalunya. El text, defensat pel portaveu del grup, Antonio Báez Ballbuena, tractava sobre el rebuig del calendari del Procés d’Independència i cercar un acord per una Reforma Constitucional.  En la moció expressa que “la majoria de la ciutadania a Catalunya està d’acord en trobar una solució a través del diàleg, la negociació i el pacte”. Un pacte que el PSC entén que “hauria de servir per enfortir l’autogovern de Catalunya, millorar el seu finançament i reconèixer el caràcter plurinacional d’Espanya“, però un pacte que “hauria de ser votat per la ciutadania de Catalunya i la resta d’Espanya, i en el marc de la llei, és a dir, amb garanties democràtiques”.

L’acord, tanmateix estableix que “atès que la llei amb la que pretenen emparar la convocatòria d’aquest referèndum unilateral serà suspesa pel Tribunal Constitucional, i per tant qualsevol acord de govern, decret, iniciativa parlamentària o decisió administrativa que pretengui portar a terme aquest referèndum serà nul de ple dret“, caldrà “exigir a la Generalitat de Catalunya que, en el cas que el Govern demani la col·laboració d’aquesta institució, ho faci de forma oficial i per escrit, amb la signatura del responsable que correspongui”. A més, se sol·licita “al Secretari d’aquesta corporació un informe escrit i signat sobre la participació de l’Ajuntament en el referèndum”. Destacar que, després d’un intens debat, la moció no va ser aprovada amb els vots en contra de PCPB, ERC, JxB i RB, i els vots a favor del PSC i PP.

El següent  punt de l’ordre del dia va ser donar compte de les resolucions d’alcaldia presidència.

En l’apartat de mocions d’urgència, es va presentar una per part del Partit Popular. Abans de la seva exposició, es va aprovar la seva urgència per unanimitat. Va ser explicada pel portaveu del Partit Popular, Jaime Fernández Pérez, en rebuig al Referèndum il·legal anunciant pel proper 1 d’octubre de 2017.

El text, exposat pel regidor, només establia que “atès que el PP, PSC, C’s i Catalunya Si que es Pot, han anunciat que no estan d’acord amb la celebració unilateral d’aquest referèndum i que no comparteixen la pregunta: ‘Vol que Catalunya sigui un Estat independent en forma de República?”, es proposa al Ple de l’Ajuntament de Barberà “manifestar el compromís de no donar suport ni proporcionar medis, ni personals municipals el dia 1 d’octubre, en relació a la celebració del referèndum il·legal que es pretén celebrar”.

La moció no va ser aprovada, amb els vots en contra de PCPB, ERC, JxB, PSC i RB, i els vots a favor del PP.

La sessió plenària del mes de juliol va concloure amb el torn de precs i preguntes.

Cal recordar que a la web municipal www.bdv.cat es poden consultar totes les actes aprovades dels Plens Municipals. La web també recull la pre-acta d’aquest Ple, on es poden trobar tots els textos acordats.