Comunicat sobre el servei de Ràdio Municipal

L’Equip de Govern de l’Ajuntament de Barberà del Vallès posa en coneixement de la ciutadania que:

Durant el mes de desembre de 2016, un col·laborador de la ràdio municipal posa en coneixement del regidor David Clarà, presumptes irregularitats en la prestació del servei de Ràdio Barberà. Aquesta situació, és explicada a l’Equip de Govern, que demana un informe als Serveis Jurídics d’aquest Ajuntament. Els Serveis Jurídics Municipals inicien un procés de recopilació d’informació mitjançant recurs de providència a diferents àrees del consistori, per procedir a esclarir els fets. A la vista de les primeres impressions jurídiques sobre aquesta situació, el Govern Municipal decideix interrompre cautelarment el pagament de factures derivades de la prestació del servei a l’Associació Amics de Ràdio Barberà fins tenir l’informe complert.

Dimecres, 12 d’abril, el Govern rep l’expedient, amb tota la documentació, referent a la gestió del servei de la ràdio municipal, des de la seva inauguració l’any 1984. A la vista d’aquesta informació i a la notificació formal de la dissolució de l’associació “Amics de Ràdio Barberà”, l’Equip de Govern decideix ajustar la programació amb personal d’estructura municipal, fins a trobar la fórmula més adient per regularitzar la situació.

De l’esmentat expedient es desprèn que aquesta situació no té encaix jurídic en aplicació del règim legal que en l’actualitat regeix en matèria de prestació, de serveis i la seva contractació. Menys encara, si es vénen prestant i facturant en concepte de “col·laboració en la realització de la programació en l’emissora municipal Ràdio Barberà” sense que existeixi cap conveni o acord o resolució municipal que justifiqui la seva necessitat ni cap contracte que reguli tal prestació, ni per tant, les condicions sota les que s’ha de regir.

Paral·lelament, l’Ajuntament informa que procedirà a posar en coneixement de les autoritats competents aquest expedient, per tal que procedeixin a iniciar les diligències corresponents fins a depurar totes les responsabilitats derivades d’aquesta presumpta gestió irregular.

De la mateixa manera volem posar de manifest el nostre rebuig davant la irresponsabilitat política dels anteriors Governs municipals, que durant dècades van mantenir un model de gestió precari tant per a les treballadores municipals com per a les col·laboradores.

Barberà del Vallès, 19 d’abril de 2017