El nou Cartipàs Municipal contempla tres grans àrees d’activitat

Constituïda la nova corporació, en el Ple extraordinari del 15 de juny, i com a resultat de les eleccions municipals del passat 26 de maig, en la darrera sessió extraordinària del Ple de data 15 de juliol quedava aprovat el nou Cartipàs Municipal, corresponent al mandat 2019-2023, amb els 7 regidors i regidores del grup PSC que van sorgir elegits: Xavier Garcés Trillo, Daniel González Cabrera, Mónica Sempere Creus, Mónica Madueño Ferreiro, Carles Ortiz i Guarch, Joan Muñoz Altimira i Maria Teresa Colomer i Mur.

A través d’una resolució d’alcaldia, es van designar les tinences d’alcalde i les seves delegacions, els membres de la Junta de Govern Local i les delegacions de l’alcalde en aquesta.

El nou Cartipàs implica certs canvis en l’estructura del govern, que passa a tenir tres grans àreesDrets Civils i Ciutadania, amb el 1r Tinent d’Alcalde Daniel González Cabrera al capdavant; Desenvolupament Urbà i Desenvolupament Econòmic, a càrrec de la 2a Tinenta d’Alcalde Mónica Sempere Creus, i una tercera àrea, Impuls Administratiu i Seguretat, amb la 3a Tinenta d’Alcalde, Mónica Madueño Ferreiro, al capdavant.

D’aquesta manera, les diferents delegacions del nou govern de la ciutat resten de la següent manera:

L’Alcalde assumeix també les competències de Presidència, Relacions institucionals, Planificació estratègica, Agenda 2030, Cooperació i Solidaritat i Comunicació.

l’àrea de Drets Civils i Ciutadania, el 1r Tinent d’Alcalde Daniel González assumeix les competències d’Educació, Acció Social i Habitatge, Cicles de Vida, Equitat de Gènere i LGTBIQ+, Salut Pública i Benestar Animal. També forma part d’aquesta àrea les competències de Cultura, Esports, Participació i Convivència i Civisme, a càrrec del regidor delegat de Ciutadania, Joan Muñoz Altimira.

Dins de l’àrea que encapçala la 2a Tinenta d’Alcalde Mónica Sempere CreusDesenvolupament Urbà i Desenvolupament Econòmic, s’emmarquen les competències de Projecció de Ciutat i Projectes Municipals, Planificació Urbanística, Promoció Econòmica, Comerç i Mercats i Turisme, i l’Oficina d’Atenció a l’Empresa, a càrrec de Sempere. Carles Ortiz i Guarch, com a regidor delegat de Cohesió Territorial i Transició Energètica, s’ocupa de les competències d’Espai Públic, Serveis Urbans i Manteniment de Proximitat, Mobilitat i Ciutat Accessible, Sostenibilitat Mediambiental i Transició Energètica.

Encapçalant l’àrea d’Impuls Administratiu i Seguretat, la 3a Tinenta d’Alcalde Mónica Madueño Ferreiro té delegades les competències de Transparència i Bon Govern, Organització i Serveis Centrals, Administració Electrònica i Oficina d’Atenció Ciutadana i Consum. La regidora delegada d’Hisenda i Seguretat, MariaTeresa Colomer i Mur, es farà càrrec de les competències d’Hisenda, Policia Local, Seguretat Comunitària  i Protecció Civil.

En aquesta mateixa sessió també es va aprovar la celebració de les sessions ordinàries del Ple Municipal els penúltims dimecres de cada mes, a les 19h. La celebració de les sessions ordinàries de la JGL se celebraran els dimecres laborables de cada setmana, en sessions resolutives a les 11h i deliberatives, a les 18h.

Altres acords aprovats van ser la composició dels diferents Grups Polítics Municipals, la creació de les diferents Comissions Informatives i la constitució de la Comissió Especial del Comptes, així com l’aprovació del règim de dedicació i retribucions dels diferents membres electes, tal com consta a l’Acta Ple extraordinari núm. 9

Font: Bdv.cat