L’Ajuntament de Barberà celebra la sessió plenària del mes de gener

El ple va aprovar diferents mocions entre les quals es trobaven una en suport a les persones afectades per les clàusules sòl; i una altra sobre la recuperació de les places residencials per a la Gent Gran i Centres de dia a Barberà.

El passat dimecres, 25 de gener, el consistori barberenc va celebrar la primerasessió del Ple Municipal d’enguany, corresponent al mes de gener.

Abans d’iniciar l’ordre del dia l’Alcaldessa de Barberà del Vallès, Sílvia Fuster Alay va realitzar una declaració institucional en nom de tots els partits polítics que conformen el consistori per donar suport als càrrecs electes i en contra de l’homofòbia i la intolerància, un posicionament realitzat arrel de que l’Alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, hagi fet públic haver rebut amenaces i insults arran de diferents qüestions.  “En els darrers dies s’ha fet pública la situació a la qual està sotmesa l’Alcalde de la ciutat de Terrassa, qui ha explicat haver rebut amenaces pel seu posicionament a favor de la municipalització del servei d’abastament d’aigua a la ciutat. Ballart ha denunciat aquesta situació als mitjans quan va fer públiques les amenaces i insults que va rebre arran del canvi de nom d’un carrer. Malauradament, aquesta no és la primera vegada que un càrrec electe municipal es veu sotmès a aquest tipus de pressions i d’atacs intolerants, que sovint també s’acompanyen d’insults homòfons i amenaces”.

Per aquest motiu, l’Ajuntament de Barberà en representació de tots els grups polítics “ha volgut expressar la solidaritat amb l’Alcalde de Terrassa i amb qualsevol persona que es pugui trobar en la mateixa situació, així com posar en valor de la tasca dels i les electes locals, regidors, regidores, alcaldes i alcaldesses. Electes que, en l’exercici de les seves responsabilitats porten a terme actuacions que no sempre són ni han de ser compartides per a tothom. Prendre decisions o discrepar amb elles no justifica cap amenaça o insult i que per això es vetllarà contra aquestes actituds amb la màxima transparència”

Un cop de llegida la declaració institucional l’Alcaldessa va donar pas al primer punt de l’ordre del dia, l’aprovació de l’acta de la sessió anterior per unanimitat.

El segon punt de la sessió plenària va ser la modificació de la data i hora de celebració de les sessions ordinàries de la Junta de Govern Local que tal com va explicar l’Alcaldessa han passat de dimarts a les 12h, que és quan se celebraven, a dimecres a les 11h, dia i hora en el que es reunirà l’òrgan a partir d’ara.  

L’acord va ser aprovat amb els vots a favor de la Plataforma Ciutadana per Barberà, Esquerra Republicana de Catalunya, Partit dels Socialistes de Catalunya, Junts per Barberà i les abstencions del Partit Popular i Recuperem Barberà.

Seguidament es va passar a debatre les Mocions establertes en el punt de l’ordre del dia, dues presentades pel Grup Municipal del Partit dels Socialistes de Catalunya.

La primera d’elles tractava sobre la recuperació de les places residencials per a la Gent Gran i Centres de dia a Barberà. La moció estableix que “Catalunya és una de les comunitats autònomes on més problemes genera l’aplicació de la Llei de la Dependència i l’Autonomia Personal”.

De fet, en “en el darrer informe de l’Associació Estatal de Directores i Gerents de Serveis Socials es posa de manifest la situació critica de les persones amb dret a dependència a Catalunya“, en el qual s’indica que “és la comunitat autònoma que més ha reduït el nombre de persones ateses durant el darrer any, tot i tenir una llista d’espera superior al 40%”. “”El temps de permanència en la llista d’espera per rebre una prestació de la dependència és, a Catalunya, un 150% més alt que la mitjana espanyola. Amb el ritme actual, necessitaria 10 anys per acabar amb la llista d’espera que té actualment de més de 90.000 persones”.

A l’acord s’explica diferents causalitats que provoquen aquesta situació i que cal tenir en compte.  Una d’elles és “la manca de finançament per part del Govern de l”Est” a les que cal sumar “algunes decisions preses pel Govern de Catalunya que han limitat l’accés als serveis i recursos que contempla la Llei“, així com “la reducció de les prestacions vinculades a residència, les llargues llistes d’espera per accedir a una plaça pública o concertada o la manca d’agilitat en les tramitacions de les valoracions”.

L’acord té per finalitat instar al Govern de la Generalitat per garantir la Llei de l’Estat 39/2006 de promoció de l’autonomia personal i atenció a les persones en situació de dependència, així com la Llei 12/2007 de Serveis Socials que, a data de 31 de gener de 2018, garanteixi l’accés a les prestacions econòmiques vinculades al servei d’atenció residencial segon el criteri de l’Ordre ASC/443/2007 que determinen l’import de les prestacions econòmiques del Sistema per l’Autonomia i Atenció a la Dependència; i per que apliqui de manera efectiva, en un termini de tres mesos, els Programes Individuals d’Atenció (PIA) de residència i centre de dia per a persones amb grau de dependència que tenen adjudicades places de residència o centre de dia públiques, així com per aquelles persones que tenen reconegudes prestacions vinculades a residència.

La moció a més expressa la necessitat d’establir un sistema més àgil i transparent per a la tramitació administrativa dels expedients de dependència, que permeti que qui té dret a una prestació sàpiga el termini en el qual començarà a rebre-la; i una programació per a l’ocupació de les places de residència i centre de dia públiques i concertades que hi ha actualment que, entre altres, redueixi a la meitat la llista d’espera actual de cadascuna de les residències de Catalunya.

Després del debat finalment la moció va ser aprovada per unanimitat de tots els partits polítics.

L’altra moció presentada també pel Grup Municipal del Partit dels Socialistes de Catalunya demanava l’inici urgent dels processos de concertació territorial amb els municipis en matèria d’ocupació. Va ser defensada pel portaveu del PSC, Antonio Bàez Balbuena.

Segons estableix la moció “El Servei d’Ocupació de Catalunya és l’organisme intermedi del Fons Social Europeu a Catalunya (FSE), el principal recurs disponible per promoure l’increment dels nivells d’ocupació i la qualitat de l’ocupació en els territoris“, sent el “responsable de la gestió i l’execució d’aquests FSE per al període 2014-2020 dins dels objectius marcats per l’Estratègica Europa 2020“, però que són “els ajuntaments els agents que desenvolupen en el territori bona part dels programes del SOC”.

Tenint en compte que “l’atur és el principal problema de la nostra societat”, i que “la crisi econòmica ha tingut un impacte molt dur sobre l’ocupació i l’any 2008, en poc més de 12 mesos, l’atur es va incrementar en un 49 %, i que la taxa d’atur registrada va arribar al seu màxim l’any 2013, i encara se situa en el 14,6%, lluny de les xifres anteriors al 2008“, la moció estableix la necessitat d'”instar al SOC a iniciar urgentment els processos de concertació territorial i les estratègies territorials amb col·laboració amb els ajuntaments i consells comarcals per tal de fomentar l’ocupació i el desenvolupament econòmic“.

Tanmateix l’acord també estableix la necessitat de “garantir l’estabilitat laboral entre els professionals dels serveis d’ocupació locals“, ja que són aquests els que amb la crisi “han fet un esforç suplementari per atendre tota la demanda”  i a més han vist com els programes d’ocupació subvencionats, que tenen una durada d’un any, contracten personal professional per dur-los a terme i que aquests “pateixen situacions de precarietat laboral amb contractes temporals d’obra i servei, i amb incertesa de les convocatòries anuals”.

La moció va ser aprovada amb tots els vots a favor de tots els partits polítics.

El quart punt de l’ordre del dia va ser donar compte de les resolucions d’alcaldia presidència.

En l’apartat de mocions d’urgència, se’n van presentar dues: una sobre lestitulitzacions de les hipoteques i els desnonaments que promouen els bancs executant hipoteques que van ser transferides a fons de titulització; i altra en suport a les persones afectades per les clàusules sol.Totes dues presentades pel Grup Municipal Junts per Barberà.

Abans d’iniciar el debat de la primera moció, es va aprovar la seva urgència per unanimitat. Va ser defensada pel portaveu de Junts per Barberà, David Clarà García qui va explicar que la ciutadania està desprotegida davant d’aquesta pràctica que permet a les entitats bancàries transferir la titularitat d’immobles com si en fossin propietaris legítims davant de situacions d’execució hipotecària.

Les titulitzacions són una forma de finançament que suposa la transmissió dels drets de crèdit a tercers, amb tots els riscos per als inversors. Consisteix a dividir els títols de crèdit, convertir-los en bons negociables i vendre’ls. Per tant, és molt complicat arribar a saber qui n’és el veritable titular. Les entitats bancàries van aplicar aquest procediment a tot tipus de crèdits durant el període de bombolla immobiliària, arribant al major auge l’any 2007, en què les titulitzacions van sumar al voltant de 140.000 milions d’euros.

Malgrat haver transmès els drets del crèdit a tercers, les entitats financeres que van subscriure el préstec estan portant a terme execucions hipotecàries com si fossin la part creditora de la relació contractual, malgrat haver perdut la legitimació activa per això. Ja hi ha algunes sentències judicials en el sentit que el banc no pot reclamar un deute hipotecari si l’ha titulitzat, perquè n’ha deixat de ser el legítim titular. D’aquí ve la importància que les famílies afectades per processos de risc de desnonament coneguin si la seva hipoteca va ser titulitzada.

Amb aquest acord s’exigeix a la Comisión Nacional del Mercado de Valores  que funcioni al més aviat possible com un veritable registre públic, organitzant els fulls, escriptures i annexos d’actius titulitzats a fi de poder oferir a les famílies afectades de forma clara i accessible la informació i certificació de si la seva hipoteca ha estat titulitzada i en quin fons.

A més, la moció demana que els bancs publiquin a les seves webs les hipoteques que han estat titulitzades; i estableix que s’ha de comunicar al Jutjat degà de Cerdanyola del Vallès per a què, analitzat cada cas, pugui acordar la suspensió dels procediments d’execució fins que cada entitat financera remeti certificació de si el préstec a executar ha estat titulitzat o no.

La moció va ser aprovada amb els vots de PCPB, ERC, PSC, JxB i RB i amb les abstencions del PP.

Seguidament el portaveu de Junts per Barberà també va passar a explicar la moció en suport a les persones afectades per les clàusules sol, la qual manifesta que les clàusules sòl han estat “denunciades en reiterades ocasions per activistes, moviments socials i associacions de consumidores“, atès que imposen “un índex mínim per al pagament d’interessos relacionats amb el crèdit hipotecari, de forma que si l’índex de referència baixa per sota d’un determinat nivell, la persona afectada no pot gaudir d’aquesta reducció dels interessos”.

La moció sol·licita al Banco de España l’aplicació immediata de les seves competències en matèria de supervisió de les activitats de les entitats financeres per assegurar la correcta gestió de la devolució dels imports generats per les clàusules sòl. També s’emplaça a que el Banco de España incrementi els mecanismes de revisió per evitar que es repeteixin vulneracions de drets en un futur.

També va acordar sol·licitar a l’Agència Catalana de Consum i  l’Agencia Española de ConsumoSeguridad Alimentaria i Nutrición proporcionar tots els mitjans de suport tècnics i jurídics necessaris per a defensar els drets de les persones afectades per les clàusules sòl.

La moció aprovada també reclama al Govern de la Generalitat i al Govern de l’Estat espanyol obrir comissions d’investigació per realitzar un estudi seriós que determini l’impacte de l’aplicació de clàusules il·lícites relacionades amb l’activitat de les entitats financeres.

La moció va ser aprovada amb els vots de PCPB, ERC, PSC, JxB i RB i amb les abstencions del PP.

La sessió va concloure amb el torn de precs i preguntes.

Cal recordar que a la web municipal www.bdv.cat es poden consultar totes les actes aprovades dels Plens Municipals.

A més, Ràdio Barberà emet en directe cada sessió del Ple Municipal íntegrament, tant per la 98.1 de la FM com a través d’internet (http://www.radiobarbera.cat). Durant els següents dies, els i les portaveus dels Grups Municipals visiten l’emissora local, on són entrevistats per comentar la sessió. Aquestes entrevistes estaran disponibles al canal Ivoox de l’Ajuntament de Barberà del Vallès, accessible des de l’adreça web http://ajuntamentdebarberadelvalles.ivoox.com, des d’on es poden escoltar i descarregar.