Normativa de la DGT per als patinets elèctrics

La DGT ha publicat una nova instrucció sobre els vehicles de mobilitat personal (VMP) o patinets elèctrics, amb l’objectiu d’establir criteris clarificadors per a les persones usuàries, ajuntaments i autoritats fins que es publiqui la regulació formal i que actualment està en tràmit.

Aquesta instrucció estableix que un VMP es un vehicle d’una o més rodes dotat d’una única plaça i propulsat exclusivament per motors elèctrics que poden proporcionar al vehicle una velocitat màxima per disseny compresa entre els 6 i els 25 km/h, quedant exclosos els següents:

  • Vehicles sense sistema d’auto-equilibri i amb selló.
  • Vehicles concebuts per a la competició.
  • Vehicles per a persones amb mobilitat reduïda.
  • Vehicles inclosos en l’àmbit del Reglament (UE) N2 168/2013: patinets amb seient, cicle de motor, ciclomotors de dos rodes… Que requereixen autorització administrativa per conduir, circular i han de tenir una pòlissa d’assegurança, a més de l’ús del casc.

Com a norma general, aquells que no sobrepassin la velocitat de 6 km/h tenen la consideració de joguines.

Els VMP no necessiten ni autorització administrativa per circular ni per conduir, ni assegurança obligatòria. Per tant, no es retiraran punts a la persona conductora quan estigui clar que el tipus de vehicle que condueix és un VMP.

Font:bdv.cat