Nou impuls i nova orientació a l’horta municipal i les zones de conreu municipal

Barberà disposa d’una important zona d’horta municipal d’uns 73.800 m2 de superfície, a la plana del riu Ripoll, on actualment hi ha 231 parcel·les destinades a hort, conreades per persones de la ciutat que en gaudeixen perquè tenen la concessió temporal.

Al voltant de l’any 2000 es va dur a terme una reordenació. Com a resultat d’aquesta, es va donar accés a parcel·les de 200 m2 al veïnat de Barberà mitjançant sorteig i donant prioritat a qui fes servir un hort amb anterioritat.

Actualment es treballa en un increment molt significatiu del número de parcel·les per tal d’abastar la demanda ciutadana i s’aposta per un model de parcel·la amb una superfície menor, ajustant-se a les necessitats de producció per unitat familiar, de forma que la quantitat de parcel·les al final del procés, triplicarà (aproximadament) l’oferta actual.

Aquest increment intensificarà l’afluència de persones i l’ús de l’espai, pel que ha d’anar lligat a un canvi de gestió i de filosofía.

Per tal de minimitzar l’impacte ambiental d’aquest procés i garantir l’ordre i la convivència, s’ha generat una nova figura de dinamització del grup de persones que faran ús de l’horta. Aquesta persona vetllarà per un ús respectuós i saludable de l’espai tot creant dinàmiques de grup basades en activitats i formacions en agricultura ecològica, obrint l’espai d’horta a la ciutadania i fent-la servir com a plataforma d’apropament al medi natural i els costums saludables. Es tracta d’un canvi estratègic d’actuació municipal a l’Horta Municipal del Parc Fluvial del Ripoll, i on Barberà és pionera en dotar-se d’estructura pública pròpia i permanent.

Com a eina principal per materialitzar aquest fet, no només es treballarà a nivel d’infraestructura i dotació del personal, sinó que també s’implementarà un nou reglament per tal d’incloure el màxim possible de tendències hortícoles, sempre mirant de fer d’aquesta una activitat sostenible i respectuosa. Entre altres mesures de canvi, al reglament es regula l’accés a l’espai per a entitats i agrupacions dotant d’espai a col·lectius als qui l’accés a l’hort els pugui beneficiar especialment, d’una forma inclusiva i igualitària, reservant parcel·les especials per activitats concretes que es promoguin en grup.

Per tal de no aturar l’activitat actual als horts i mitigar l’impacte en les persones i a l’entorn natural, s’ha considerat oportú fer un canvi progressiu, plantejant-lo a mitjà termini.

Aquest és un projecte viu que ha d’anar evolucionant en funció de les necessitats de les persones que en facin ús, però podem donar la xifra orientaviva que, si no sorgeixen noves prioritats, en un període d’uns quatre anys, Barberà estarà dotada d’aprop de 600 parcel·les, el que suposaria aproximadament una parcel·la per cada 55 habitants.

Font: Ajuntament