Nou local per a l’emissora municipal Ràdio Barberà 98.1 FM

La ràdio municipal disposarà de noves dependències, millor condicionades i més obertes a la ciutadania i a les entitats locals. Des de la regidoria de Comunicació, Acció de Govern i Mitjans Públics Municipal es va apostar per impulsar l’any passat el procés per reubicar l’emissora municipal en unes altres instal·lacions, més dignes i que reuneixin les condicions adequades, factors que les dependències actuals no compleixen. Una actuació que era necessària d’ençà fa molt de temps i que ara s’ha fet realitat.

D’aquesta manera, i com a resultat del procés de licitació iniciat mitjançant acord adoptat per la Junta de Govern Local de data 24 d’octubre de 2018, el passat desembre va ser aprovada a través de l’òrgan corresponent, la Junta de Govern Local, en sessió ordinària núm. 22, l’Adjudicació del contracte per compravenda, en plena propietat, del local emplaçat a la carretera de Barcelona número 154 Local 2, amb una superfície construïda de 394,50 m2, per a reubicar el Servei de Ràdio Municipal i amb capacitat per albergar altres serveis relacionats d’aquest ajuntament. L’adquisició d’aquest local s’ha fet per un preu de 388.612,50 euros.

L’objectiu principal d’adquirir un nou local radicava bàsicament en la necessitat de reubicar l’emissora en unes altres instal·lacions millor condicionades i modernes, amb més accessibilitat, i proveïda d’elements moderns i basats en les noves tecnologies. Així mateix, el nou equipament ha de servir per compartir espais, dependències i objectius amb altres serveis que està previst incloure: una sala polivalent, un set de TV, l’arxiu radiofònic, el Punt d’Informació Turística i Cultural. Aquest nou espai en què es preveu que també pugui rebre visites/pràctiques de les escoles i instituts (espai que ara no es disposa), sobretot tenint en compte que aquestes s’ampliaran i s’obriran més al conjunt de la ciutadania. Tot plegat aquestes instal·lacions conformaran un Espai Municipal de Comunicació.

Amb aquests objectius, dins del plec de condicions de contractació quedava palesa la necessitat d’adquirir un espai ampli, a peu de carrer, amb accés directe des de la via pública, sense barreres arquitectòniques, obert a la ciutadania i les entitats locals, en el qual se sentin així identificades de manera plural i hi puguin participar.

Entre els espais que actualment disposa l’Ajuntament resultava difícil, de forma immediata, trobar-ne un que encaixés amb les necessitats que la instal·lació de la ràdio a dia d’avui requereix. Per altra part, el nou local passa a formar part del patrimoni municipal i; al mateix temps, cal tenir en compte que amb el trasllat de les instal·lacions de la ràdio a un nou local, les dependències que actualment ocupen quedarien buides i, per tant, disponibles per a altres usos adequats a les condicions del local o per a l’alienació del mateix si així es considera oportú.

Aposta forta per la ràdio municipal

Una oportunitat de futur, de modernització, però sobretot d’impulsar el caràcter participatiu i de proximitat que tota administració pública ha de promoure. Els mitjans de comunicació públics han de servir de plataforma perquè l’Ajuntament pugui explicar els seus projectes i noves accions, amb la immediatesa i singularitat que atorguen totes aquestes noves eines de comunicació i que poden conviure en un mateix espai, amb l’objectiu que les veïnes i veïns de Barberà del Vallès l’acabin identificant com a propi.

Per tant, un espai d’aquestes característiques permetrà traslladar en una mateixa ubicació unes dependències radiofòniques modernes i més ajustades als nous temps, així com la possibilitat de realitzar entrevistes, tallers, trobades i altres accions que vagin sorgint producte dels nous plantejaments de la comunicació municipal, optimitzant així els recursos existents, tant audiovisuals com digitals i humans. A més, cal destacar que tot això permetrà que l’emissió sigui de programació de matí i tarda, amb l’objectiu d’ampliar la producció pròpia.

Aquest nou Espai Municipal de Comunicació, amb la incorporació de les últimes innovacions tecnològiques i una aposta forta per la ràdio municipal, amb ampliació de programació i formats, s’ha de convertir en un referent a la ciutat, en el qual barberencs i barberenques es puguin reflectir, i on es doni projecció a la participació plural de les diferents entitats locals que conformen la vida associativa i cultural de la nostra ciutat.

En aquests moments s’està en vies de contractació de l’estudi d’arquitectura que es farà càrrec del projecte, un estudi especialitzat, com no podria ser d’altra manera, en espais radiofònics d’emissores municipals. Tan bon punt es disposi de més informació, es farà partícip a la ciutadania de tots els avenços en aquest projecte.

Font: Ajuntament BdV