Pagament del Tribut Metropolità subjecte a la unificació tarifària en els transports públics de l’AMB

A partir d’aquest mes d’octubre es comença a girar el rebut als 18 municipis de la segona corona metropolitana, entre els quals es troba Barberà del Vallès

Aquest octubre, i fins al 16 de desembre, l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) començarà a girar els rebuts als 18 municipis de la segona corona metropolitana que el passat 1 de gener van ser incorporats a la unificació tarifària en els seus transports públics, entre els quals es troba Barberà del Vallès.

Des del 1992 i fins l’any passat, el Tribut Metropolità (TM) només es cobrava als contribuents dels 18 municipis de la 1a corona metropolitana,els quals integraven l’antiga Entitat Metropolitana del Transport (EMT). És per això que tenien unes prestacions de transport públic superiors a les dels municipis de la 2a corona metropolitana, tant pel que fa al servei com a la tarifa (1 zona). En canvi, els contribuents dels 18 municipis metropolitans de la 2a corona no estaven subjectes de pagament del TM. Aquests, doncs, no gaudien del mateix nivell de serveis metropolitans i havien de fer desplaçaments de zona 2, sovint amb un preu més alt que els de la zona 1.

El passat 1 de gener es van incorporar a la tarificació única i als serveis que engloba,el conjunt de municipis de la 2a corona metropolitana, i per tant els i les contribuents de les 18 poblacions de la segona corona comencen a pagar aquest tribut.

La base imposable de l’impost és el valor cadastral (suma del valor del sòl i de la construcció) del bé immoble que es grava. Els habitatges amb un valor cadastral inferior als 45.000 euros estaran exempts de pagar-ho. Cal destacar també que el primer any de tributació hi haurà una reducció del 60% per als immobles d’ús residencial.

Cal recordar que des de l’inici d’aquesta fórmula de tarificació, s’aplica una tarifa plana per als desplaçaments entre els 36 municipis que integren l’AMB,independentment de la zona tarifària a la qual pertanyen (zones 1, 2A, 2B i 2C). Aquesta mesura s’aplica únicament en els trajectes que tenen origen i destí dins de l’àmbit d’aquests municipis i suposa l’aplicació d’una única zona tarifària i per tant una reducció del preu.

El vicepresident de l’AMB i alcalde de Cornellà, Antoni Balmón, assegura que l’objectiu del tribut és precisament regularitzar la situació fiscal de tots els municipis metropolitans amb un impost que permet tirar endavant polítiques metropolitanes diverses i que les seves poblacions puguin gaudir dels avantatges de la tarificació única i dels diferents serveis metropolitans que representa.

Des de l’AMB indiquen que el tribut serveix per “preservar espais naturals” com la serra de Collserola, les platges o la xarxa de 51 parcs metropolitans, com el Parc del Bosc de Can Gorgs, al nostre municipi. En matèria de mobilitat fa possible “un transport públic de qualitat i una mobilitat més sostenible”, de manera que l’àrea metropolitana sigui un àmbit més habitable i adaptat a les persones. A més, aquest impost també contribueix al manteniment i la conservació de les rondes de Barcelona com a element bàsic de la xarxa viària metropolitana.

L’àrea metropolitana està dotada d’una xarxa de metro i d’autobusos d’àmplia cobertura territorial i horària, i interconnectada amb els altres modes de transport (FGC, Rodalies i TRAM). Aquesta xarxa dóna resposta als desplaçaments locals i intermunicipals i dota de connexió els grans equipaments metropolitans (hospitals, centres cívics, biblioteques…).

L’AMB també remarca que “s’està avançant per estendre a tots els municipis metropolitans el sistema metropolità de tarifació social, que afavoreix col·lectius especialment sensibles com ara la gent gran, les persones amb discapacitat, persones usuàries de 4 a 16 anys i les famílies nombroses”. Pel que fa al tribut per a famílies nombroses, poden demanar una bonificació del 50%, sempre que els ingressos totals de la família no superin els 30.000€ anuals. El dret a bonificació s’ha de renovar anualment amb la corresponent sol·licitud, amb posterioritat al pagament del rebut, liquidació o abonaré i abans del 10 de desembre.

Què és el Tribut Metropolità?

El tribut metropolità constitueix un recurs amb el qual ha estat dotada l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) en la Llei 31/2010 del Parlament de Catalunya per tal de finançar els serveis prestats en el territori metropolità.

Aquest impost està previst actualment en l’article 153 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals com a recurs de les àrees metropolitanes en la forma d’un recàrrec sobre l’impost de béns immobles (IBI), recàrrec que és objecte de desplegament a l’Ordenança fiscal reguladora del tribut metropolità.

Finança les actuacions necessàries per aconseguir un territori metropolità més ordenat i vertebrat en matèria d’espai públic i d’infraestructures necessàries per a l’articulació, connectivitat, mobilitat i funcionalitat del territori. Aquest impost garanteix la cohesió social i la reducció de les desigualtats a la metròpolis de Barcelona.

Per tenir més informació es pot consultar el nou portal d’internet que ha habilitat l’AMB: http://tributmetropolita.amb.cat/

Font: Ajuntament de BdV