POLITICA MUNICIPAL: Ple municipal del mes de febrer

Dimecres, 22 de febrer, es va celebrar una nova sessió del Ple Municipal de l’Ajuntament de Barberà del Vallès.

Abans de començar amb l’ordre del dia del ple, es va realitzar un minut de silenci per l’assassinat d’una dona a mans de la seva exparella a Santa Perpètua de la Mogoda.

L’Alcaldessa, Sílvia Fuster Alay abans de realitzar el minut de silenci va exposar als presents que ‘des del consistori volem expressar el nostre rebuig aquest fet, així com, remarcar que la violència masclista MATA. Que els feminicidis no són aïllats, que són la punta de l’iceberg de la violència masclista. Aquesta és la conseqüència de la perpetuació del sistema heteropatriarcal que ens han imposat i pel qual hem de treballar dia a dia per eradicar-lo. Tenim el compromís i el deure com ajuntament de fer-ho. Perquè ens volem vives i amb vides dignes, continuarem treballant per eradicar aquesta xacra social.’

A continuació es va passar a l’aprovació per unanimitat de l’acta de la sessió anterior.

Tot seguit es va passar al punt 2 de l’ordre del dia que va ser exposat per la tinenta d’Alcaldia de Serveis Generals Municipals, Carmina Pérez Barroso.

Barroso va explicar als presents que degut als successius nomenaments i renúncies que s’han vingut produint en els darrers mesos per a l’exercici del càrrec de Jutge o Jutgessa de Pau a Barberà del Vallès, s’havia donat la circumstància que la mateixa persona que va ser nomenada en el seu dia per exercir el càrrec de Jutge de Pau titular era el que tenia el càrrec de Jutge de Pau substitut, nomenaments als quals ha renunciat.

El punt 2.1, l’elecció i proposta de nomenament de jutge/jutgessa de pau titular. En aquest punt s’acorda elegir i proposar a l’òrgan competent per al seu nomenament a Sandra Medina Pérez per ocupar el càrrec de Jutgessa de Pau Titular de Barberà del Vallès, per considerar que és la persona més adequada per a l’exercici d’aquest càrrec.

El punt 2.2 va ser l’elecció i proposta de nomenament de jutge/jutgessa de pau substitut/a, que es proposa a Guillem Vilaregut Pérez, per ser considerat el més adeqüat per a l’exercici d’aquest càrrec.

Aquest punt, que es dividia en dues parts, es va aprobar, tant l’una com l’altra, amb els vots a favor de Partit Popular (PP), Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), Junts per Barberà (JxB), Plataforma Ciutadana per Barberà (PCPB) i Partit Socialista de Catalunya (PSC) i l’abstenció de Recuperem Barberà (RB).

Al següent punt del dia, exposat per Carmina Pérez Barroso, tinenta d’Alcaldia, es va debatre l’autorització de compatibilitat d’un empleat municipal d’aquesta Corporació per a l’exercici d’una segona activitat per compte aliena. Aquest punt es va aprovar amb els vots a favor de PP, ERC, JxB, PCPB, PSC i l’abstenció de RB.

Al punt número 4, la tinenta d’Alcaldia, Carmina Pérez Barroso, va exposar als presents la modificació de l’organigrama municipal. La tinenta d’Alcaldia va començar dient que dintre de les facultats atribuïdes a les corporacions locals està la de definir la seva estructura administrativa interna més adient per ajustar-se a les necessitats esdevingudes i els programes que es volen posar en marxa per atendre el millor possible a la ciutadania. L’eina organitzativa municipal que ha de recollir aquestes adaptacions és l’organigrama municipal. Es considera convenient realitzar unes modificacions fonamentades en criteris de coherència, racionalització i coordinació organitzativa, que pretenen dotar a l’organització municipal d’instruments de gestió i/o formes de funcionament que aconsegueixin una optimització dels recursos dels quals es disposa i, en conseqüència, una millor i més eficient prestació dels serveis municipals a la ciutadania.

Es proposen dues línies d’actuació en matèria de Serveis a la Ciutadania, prioritat de l’Equip de Govern.

La primera modificació de l’organigrama proposada consisteix en el canvi de denominacions i redistribució competencial de les seccions que integren l’actual Àrea de Serveis Personals que tindrà com a objecte bàsic identificar i visualitzar l’estructura organitzativa municipal, de forma més clara, les prioritats de les actuacions municipals en matèria de serveis personals, efectuant sobre l’organigrama vigent aquells canvis que s’han estimat oportuns, en el sentit esmentat.

Respecte de la segona modificació proposada, s’enten necessària la creació de dos nous àmbits competencials específics, en concret, l’Oficina de Convivència i Participació Ciutadana i l’Oficina de Polítiques de Gènere, amb l’objectiu que l’especialització dels citats àmbits en les matèries i competències atribuïdes als mateixos, permeti assolir una optimització dels recursos i per tant, una prestació més eficaç i eficient de les activitats, programes i serveis que porten a terme.

Amb aquest punt, aprovat amb els vots a favor de RB, ERC, JxB i PCPB i les abstencions de PP i PSC, es modifica l’organigrama municipal, en el seu nivell tècnic directiu, en els termes següents:

 • Modificar la denominació actual de l’Àrea de Serveis Personals que passa a denominar-se Àrea de Drets Civils i Ciutadania.
 • Modificar la denominació actual de la Secció de Benestar Social i Salut que passa a denominar-se Secció de Serveis Socials i Salut.
 • Modificar la denominació actual de la Secció d’Educació que passa a denominar-se Secció d’Educació, 1a Infància i Família.
 • Modificar la denominació actual de la Secció d’Esports que passa a denominar-se Secció de Col·lectius Socials i Cultura.
 • Crear i incorporar a l’organigrama municipal, amb despendència jeràrquia directa de la direcció de l’Àrea de Drets Civils i Ciutadania, els àmbits de gestió municipal següents, Oficina de Convivència i Participació Ciutadana i Oficina de Polítiques de Gènere.

A continuació es va debatre el punt 4.2, la modificació de la relació de llocs de treball. Aquesta modificació ve donada per la modificació de l’organigrama municipal del punt anterior. Carmina Pérez Barroso, tinenta d’Alcaldia, va explicar als presents que la proposta s’ha realitzat pel que respecta a la definició dels requisits exigits per a l’exercici dels llocs de treball que són objecte de modificació, les seves característiques essencials, funcions i la valoració de les seves condicions econòmiques, atenent i fonamentant-se en l’estructura funcional i retributiva dels llocs de treball ja existents a la vigent Relació de llocs de treball d’aquest Ajuntament. Per tot això s’acorda, amb els vots a favor d’ERC, JxB i PCPB i les abstencions de RB, PP i PSC:

1. Suprimir els següents llocs de treball

 • 6.011 Operari/ària Mossos de Mercat
 • 6.012 Operari/ària Vigilant de Parking
 • 8.002 Enginyer/a tècnic/a de SSTT -A1-
 • 9.003 Coordinador/a tècnic/a d’Informàtica
 • 9.006 Tècnic/a especialista de Serveis Personals
 • 10.011 Monitor/a de taller

2. Crear els llocs de treball següents i incorporar-los a la vigent Relació de Llocs de Treball

 • Cap d’Oficina de Convivència i Participació Ciutadana
 • Cap d’Oficina de Polítiques de Gènere
 • Coordinador/a d’activitats físiques i esportives

3. Modificar els llocs de treballs següents, variant el seu grup d’adscripció i d’altres aspectes

 • Cap de Secció de Serveis d’Atenció a la Ciutadania
 • Cap de Secció de Gestió Tributària
 • Actualment Suport Tècnic Informàtica, que passa a denominar-se Suport Auxiliar NNTT
 • Actualment Cap d’Àrea de Serveis Personals, que passa a denominar-se Cap d’Àrea de Drets Civils i Ciutadania
 • Actualment Cap de secció de Benestar Social i Salut, que passa a denominar-se Cap de Secció de Serveis Socials i Salut
 • Actualment Cap de secció d’Educació, que passa a denominar-se Cap de Secció d’Educació, 1a Infància i Família
 • Actualment Cap de secció de Cultura, que passa a denominar-se Cap de Secció de Col·lectius Socials i Cultura
 • Actualment Cap de secció d’Esports, que passa a denominar-se Cap de Secció d’Activitat Física i Esports

Al punt 5 de l’ordre del dia es van aprovar les Bases reguladores de concessió d’ajuts econòmics i infraestructurals a entitats sense finalitat de lucre que promoguin activitats en el municipi de Barberà del Vallès. Roger Pérez Álvarez, regidor de Cultura, Entitats i Ciutadania, va exposar als presents que les entitats ciutadanes tenen un important paper, tant en la prestació de serveis i activitats que complementen i, en ocasions supleixen, els atribuïts a la competència de les administracions públiques, com també en la creació de cultura de participació democràtica, l’afavoriment de processos de creixement personal, de compromís, d’aprenentatges, de voluntariat solidari, de reflexió crítica, basats en principis democràtics i solidaris i generadors de canvi, igualtat i cohesió social.

Roger Pérez va continuar diguem que és voluntat de l’Equip de Govern de l’Ajuntament de Barberà del Vallès fomentar, a través de la col·laboració i les accions corresponsables amb el moviment associatiu de la ciutat, les activitats o projectes que afavoreixin activitats d’interès públic o social amb les finalitats de millorar la cohesió i inclusió social de la ciutat, promoure l’associacionisme i el voluntariat, fomentar valors socials i culturals, millorar els canals de participació ciutadana, afavorir la cooperació entre el sector públic i el sector privat no lucratiu, promoure un desenvolupament més sostenible i apoderar persones i col·lectius en la superació de problemes i desigualtats mitjançant fórmules comunitàries i cooperatives.

Per fer efectiu un programa de subvencions és necessari establir una norma reguladora que concreti els processos per a la concessió d’ajuts econòmics i infraestructurals a les entitats, per tal d’afavorir la realització dels seus programes d’activitats a la nostra ciutat, en els àmbits d’Equitat de Gènere, Promoció de la Salut, Protecció i el benestar dels animals, Atenció a la Gent Gran, Atenció a la Dependència, Afavoriment de la cohesió social, Lleure infantil i Atenció a la joventut, Atenció a la població nouvinguda, Promoció de l’activitat física i l’esport, Promoció cultural i cívica, Convivència i Civisme i Promoció del Voluntariat.

Aquest punt es va aprovar amb els vots a favor de RB, ERC, JxB, PCPB i PSC i l’abstenció del PP.  

Al punt 6 i exposat per Sílvia Fuster Alay, Alcaldessa de Barberà del Vallès, es va aprovar la declaració de Barberà del Vallès com ciutat lliure de maltractament animal i amiga dels animals, a favor del tracte ètic i els drets dels animals. Fuster va comentar als presents que és voluntat de l’Ajuntament fomentar els valors del respecte a la natura i als éssers vius, en especial els animals, i l’educació basada en el respecte i la convivència. Aquest punt es va aprovar amb els vots a favor de RB, ERC, JXB, PCPB, PSC i l’abstenció del PP.

Tot seguit, Roger Pérez Álvarez, regidor de Cultura, Entitats i Ciutadania, va exposar als presents el punt 7 de l’ordre del dia on s’aprovaba el manifest i adhesió a la Campanya “Casa Nostra és Casa Vostra” creada per un grup de persones independents i un conjunt d’entitats del país en favor de les persones refugiades i migrades.

Roger Pérez va explicar als presents que la immesa majoria d’ens locals catalans han mostrat la seva predisposició a acollir persones refugiades, malgrat no disposar de les competències d’asil, i han dedicat recursos per ajudar-les mitjançant la campanya d’emergència del Fons Català de Cooperació al Desenvolupament per ajudar a les persones que cerquin refugi a Europa, i sensibilitzar sobre la situació en que viuen i les causes que han provocat la seva fugida.

Mentre això passava, la majoria dels governs europeus i les institucions internacionals i de la Unió Europea han incomplet els acords signats sobre refugi i asil.

En aquest sentit, ha sorgit a Catalunya la campanya unitària “Casa Nostra és Casa Vostra”, conformada per milers de persones a títol individual, col·lectius i moviments socials, ONG i empreses del sector cultural, amb l’objectiu de denunciar la situació que viuen les persones refugiades i migrants, aconseguir la sensibilització i mobilització de la ciutadania i demanar polítiques d’acollida reals i efectives a les institucions, sota el lema “volem acollir”.

Les entitats municipalistes catalanes, així com el Consell Comarcal del Vallès Occidental han rebut la petició de la campanya “Casa Nostra és Casa Vostra” de fer tot el possible perquè el món local mantingui i reforci el seu compromís actiu ajudant les persones que necessiten protecció internacional, i es sumi a la seva iniciativa.

L’Ajuntament de Barberà del Vallès té la voluntat de mantenir i reforçar el compromís actiu del món local ajudant a les persones que necessiten protecció internacional.

Aquest punt es va aprovar amb els vots a favor de RB, ERC, JxB, PCPB i PSC i l’abstenció del PP.

L’Alcaldessa, Sílvia Fuster Alay, va voler agrair a tots els Grups Municipals que van donat suport a aquest punt de l’ordre del dia. Va agrair també al Fons Català de Cooperació que és qui ens guia i al qual ens hem posat a disposició per col·laborar. Sílvia Fuster va comentar amb els presents que la bandera de la Comunitat Econòmica Europea a Barberà del Vallès continuaria lligada fins que aquest problema no es resolgui i va dir que aquest Ajuntament ha fet aportacions a través del Fons Català de Cooperació respecte a aquest tema per millorar les condicions dels refugiats i refugiades.

Al punt 8 es va aprovar per unanimitat el Pla Local de Joventut 2017-2020 de l’Ajuntament de Barberà del Vallès. Mireia Sánchez Pi, regidora de Programes per a col·lectius socials. Sánchez Pi va exposar als presents els eixos de treball que s’han tractat en l’elaboració d’aquest Pla. Aquests són:

 • El desavantatge dels joves en el mercat laboral, amb taxes d’atur molt elevades i un empitjorament de les condicions laborals.
 • L’abandonament prematur dels estudis i el fracàs escolar, que accentua la situació de vulnerabilitat i risc d’exclusió social de determinats col·lectius de joves.
 • Les pràctiques de risc que afecten la qualitat de vida de les persones joves i les seves condicions de desenvolupament personal.
 • La relativa implicació en mecanismes tradicionals i institucionals de participació d’una part important de les persones joves, que provoca sovint una desconnexió entre l’Administració i el col·lectiu juvenil.
 • Les desigualtats territorials en les possibilitats de desenvolupament del projecte de vida de les persones joves.

Mireia Sánchez va anar explicant cronològicament els diferents passos que s’han anat desenvolupant per elaborar el Pla Local del Joventut de l’Ajuntament de Barberà del Vallès pel període 2017-2020.

A banda de l’aprovació d’aquest Pla en aquest punt també es va aprovar la constitució de dues comissions de seguiment de l’aplicació del Pla Local de Joventut, una comissió tècnico-política i una altra comissió de joves. Aquestes dues comissions eleboraran un informe anual de l’evolució del Pla Local de Joventut que serà presentat a la Junta de Govern Local i a la Comissió Informativa número 4.

A continuació es va passar al debat del punt número 9 de l’ordre del dia, l’aprovació de la proposta del protocol regulador de mesures contra la pobresa energètica i la vulnerabilitat econòmica en relació al consum d’aigua potable.

Fabià Díaz Cortés, regidor de Territori i Medi Ambient, va exposar als presents que aquest era un compromís de l’Equip de Govern, assegurar uns drets, aclarir uns procediments. El regidor va continuar enumerant els 7 apartats i l’annex dels quals està format aquest protocol:

 1. Informació sobre tarifes socials i altres ajuts
 2. Procediment davant de casos de pobresa energètica i que no poden fer front a la factura de l’aigua potable
 3. Canvis de nom
 4. Habitatges ocupats
 5. Comunicació amb Serveis Socials Municipals
 6. Adaptació dels Reglaments del Servei
 7. Vigència

Aquest protocol té per objecte l’establiment coordinat amb l’empresa municipal SABEMSA i amb els servei socials municipals de mesures que permetin trobar alternatives i solucions a les situacions de pobresa energètica a l’hora d’atendre el pagament de les factures per al consum d’aigua, evitant així talls de subministrament i garantint el servei, imprescindible i de competència municipal, d’abastament d’aigua a totes les persones i famílies que es trobin en situació de vulnerabilitat econòmica i també en situació de risc d’exclusió social, degudament acreditades.

El punt es va aprovar amb els vots a favor de RB, ERC, JxB, PCPB i PSC i i els vots en contra del PP.

Tot seguit es va passar al punt de donar compte al ple. En primer lloc es va donar compte de l’estat d’execució del pressupost a data 31 de desembre de 2016. Carmina Pérez Barroso, tinenta d’Alcaldia de Serveis Econòmics i Hisenda va exposar aquest punt, donant dades relatives a l’estat d’execució del pressupost d’ingressos i de despeses, així com de les operacions no pressupostàries.

A continuació, Carmina Pérez, també va explicar als presents el següent punt d’aquest apartat, el qual donava compte al ple del període mitjà de pagament global a proveïdors al 4t trimestre de 2016, que és de 25,67 dies.

I per últim es va donar compte al ple de les resolucions d’Alcaldia Presidència.

Per acabar l’ordre del dia es va passar al punt de Precs i Preguntes.