Prohibició de fer foc a tota la zona d’horta municipal

Dins dels treballs que està desenvolupant la regidoria de Territori i Medi Ambient en matèria de prevenció d’incendis, la prohibició de fer foc a la zona de l’Horta Municipal és una mesura necessària i que es ve implementant en els darrers anys.

L’objectiu és preventiu, en un àmbit ben sensible de la nostra ciutat com és la zona del Riu Ripoll. L’actuació s’empara en el Decret 64/1995, de 7 de març, pel qual s’estableixen mesures de prevenció d’incendis forestals, en particular el seu article 13, pel qual es regulen les facultats municipals en l’adopció de mesures addicionals de prevenció.

La mesura que es concreta en la zona d’Horta Municipal es concreta amb la següent resolució:

Primer.- Prohibir encendre cap tipus de foc per a qualsevol tipus d’activitat, sigui quina sigui la seva finalitat, a tota la zona d’horta municipal, bé sigui parcel·la en concessió, bé sigui espai d’ús comunitari, fins al 15 d’octubre de 2018. Especialment:

a) Cremar rostolls i de qualsevol altre residu vegetal.

b) Fer foc amb finalitat de lleure, inclosa la realització de barbacoes.

c) Llençar objectes encesos.

d) Tirar coets, globus o qualsevol altre artefacte que contingui foc.

e) Utilitzar soplets i eines similars.

Segon.- Prohibir igualment la utilització de les barbacoes ubicades a l’espai de l’horta municipal d’ús comunitari per als concessionaris, fins al 15 d’octubre de 2018.

Tercer.- Facultar als serveis tècnics municipals i a la Brigada d’obres municipal per a, si així calgués, la implantació de les mesures necessàries per impedir la utilització indeguda de les barbacoes, a fi de garantir el compliment de la prohibició anterior.

Quart.- Fer previsió expressa perquè pugui ser postergada la data de finalització de les mesures contingudes en la present resolució si continuen concurrent les circumstàncies que han motivat la seva imposició.

Cinquè.- Donar publicitat a les mesures dictades mitjançant anunci a inserir a la pàgina web municipal i a través de la col·locació de cartells informatius a la zona d’horta.

Sisè.- Notificar la present resolució a la secció municipal d’Obres i Manteniment i a la Policia Local perquè en tinguin coneixement i, en l’àmbit de les seves funcions respectives, i si així escau, articulin les actuacions necessàries per garantir el cumpliment efectiu de la present resolució.

Font: Ajuntament de BdV