Projecte de reurbanització del carrer Nemesi Valls i de la Plaça de la Unitat

La ciutat de Barberà s’estructura en diversos eixos urbans de diferent caràcter; un dels més importants és l’eix cívic central, format pels carrers Nemesi Valls i Generalitat, que comunica diverses parts de la ciutat de diferent tipologia d’edificació i diversos espais públics i equipaments emblemàtics. Per altra part, aquest eix té continuïtat pels dos extrems cap a Badia a l’oest i cap al riu Ripoll i el castell, passant per la zona escolar del Bosc i Can Planas a l’est. En aquest eix trobem la màxima circulació de vianants de la ciutat, segons els estudis realitzats en el marc del Pla de Mobilitat.

Actuació al carrer Nemesi Valls

El carrer Nemesi Valls pateix les conseqüències de la congestió de demanda que hi ha a l’espai públic del centre de la ciutat; aquest carrer disposa d’unes estretes voreres i una calçada que permet de forma molt comprimida l’aparcament als dos costats, de manera que els cotxes ocupen aproximadament el 80% de l’espai.

Aquesta configuració no respon a les necessitats i usos majoritaris de les persones que fan ús d’aquest important eix cívic, que es desenvolupa a peu i, per altra part, no compleix les condicions d’accessibilitat que l’espai públic requereix, d’acord amb la normativa vigent, per les dimensions de les voreres i per l’estat dels paviments.

La idea de reformar aquest carrer fa anys que s’està plantejant però s’ha anat posposant per motius diversos. Actualment és una línia de treball prioritària de la Regidoria de Territori i Medi Ambient, una línia que respon al compromís de contribuir a una ciutat més saludable i, en aquest sentit, reforçar els eixos de vianants i millorar l’accessibilitat als nostres carrers és essencial. Al mateix temps, també és molt destacable el canvi de mentalitat entre el veïnat de la ciutat, que valora i reclama cada cop més aquestes actuacions.

En aquest sentit, cal entendre les actuacions de reurbanització ja en marxa, com la dels carrer Pintor Murillo i Doctor Ferran, o les que s’iniciaran al setembre als carrers Migdia i Barcelona, projectes que han d’anar expandint com una taca d’oli la millora de més carrers i el reforçament dels eixos de vianants.

El Pla de Mobilitat de Barberà també proposa la transformació del carrer Nemesi Valls, reduint la presència de cotxes per afavorir l’espai per a les persones.

Actuació a la plaça de la Unitat

Per altra part, complementàriament al carrer Nemesi Valls, com a espai públic de gran importància i punt de trobada, la plaça de la Unitat també requereix una posada al dia de l’espai i les infraestructures, donant resposta a la demanda d’usos i renovant els elements caducs, tot conservant l’essència i caràcter de l’espai, per aquest motiu, el projecte contemplarà també la reforma d’aquesta plaça, com a fase d’obra que pot ser independent.

Projecte de millora

L’encàrrec del projecte de remodelació d’aquests espais es va iniciar el passat any 2017, d’acord amb la previsió feta en el pressupost d’aquell any.

L’Ajuntament va convocar el concurs per a la redacció del projecte que van guanyar els arquitectes Bastarrechea i Tejada, que hi estan treballant des del passat mes d’abril.

Els principals objectius que motiven el projecte els podem resumir de la forma següent:

  • Potenciar el caràcter cívic del carrer.
  • Dignificar l’espai públic.
  • Pacificar el trànsit de vehicles i fer més respirable el centre de la ciutat.
  • Adaptar l’espai públic a les normes d’accessibilitat.
  • Vincular els espais i equipaments centrals de la ciutat a través del carrer.
  • Integrar la plaça de la Unitat amb el centre de Barberà.

Per altra part, el projecte atén diversos reptes entre els quals cal destacar:

  • La necessitat de reordenar el trànsit rodat en el sector, de manera que el carrer Nemesi Valls deixi de ser un carrer de trànsit de pas.
  • La necessitat de desplaçar els aparcaments que actualment hi ha a la via pública.

Procés d’informació i debat

Atesa la importància i l’impacte de l’actuació, es preveu dur a terme un procés d’informació i debat amb la ciutadania que s’iniciarà en el moment que hi hagi propostes presentables per parlar a partir d’aquestes.

L’execució de les obres no està prevista per aquest any, en el qual es preveu dur a terme el projecte, amb el corresponent procés d’informació, debat, estudi de mesures addicionals a l’entorn i aprovació; per tant, haurà de ser a partir de l’any 2019 quan es podrà executar.

Actuació realitzada a la plaça de la Unitat

Paral·lelament al procés descrit s’ha dut a terme una actuació de caràcter provisional a la plaça Unitat per retirar les travesses de fusta que delimitaven els parterres en coordinació entre les regidories de Territori i Medi Ambient i Salut.

Font: Ajuntament de BdV