Reclamació de les clàusules sòl de les hipoteques

La clàusula sòl és el pacte inclòs en un contracte de crèdit hipotecari a tipus variable que limita a la baixa la variabilitat del tipus d’interès del contracte.

Les ‘persones físiques que actuïn amb un propòsit aliè a la seva activitat comercial, empresarial, ofici o professió’ poden reclamar la devolució de la diferència entre el tipus d’interès pactat i el que realment se’ls ha cobrat per raó de l’aplicació de la clàusula sòl. La reclamació es pot fer adreçant-se a l’entitat bancària o per via judicial. Si s’escull reclamar directament a l’entitat, caldrà esperar a rebre la resposta per poder iniciar la via judicial.

Els interessats s’han d’adreçar a l’entitat on tinguin el préstec i presentar un escrit sol·licitant la devolució d’aquesta quantitat. Cal tenir en compte que el banc no està obligat a donar resposta, ni tampoc està obligat a retornar l’import reclamat. En cas que presentem la reclamació al banc i n’obtinguem resposta, aquesta haurà d’incloure un càlcul desglossat de la quantitat a retornar. Un cop rebuda l’oferta de l’entitat, l’interessat pot acceptar-la o rebutjar-la, ja que pot ser que l’oferta no contempli la totalitat de l’import a retornar. Cal tenir en compte que, tot i que no hi ha un termini específic per acceptar la proposta del banc, el procediment es donarà per acabat si passen tres mesos des de la reclamació i l’entitat no ha posat  a disposició del client de manera efectiva la quantitat que se li hagi ofert. La proposta pot ser la devolució en efectiu, però també li poden proposar l’amortització parcial del préstec, una reducció de la quota a pagar o altres productes financers. En aquest cas, l’interessat disposa de 15 dies per acceptar la proposta i, segons quina sigui, pot comportar la modificació de l’escriptura del préstec o el crèdit hipotecari, amb les despeses que comporti, d’algunes de les quals s’haurà de fer càrrec el banc i d’altres l’interessat.

El procediment de reclamació pot durar com a màxim tres mesos. Si en aquest termini el banc no ha contestat amb la seva proposta, l’interessat pot recórrer a la via judicial.

Cal tenir en compte que si es vol reclamar directament per la via judicial, pot tenir conseqüències  quant a les despeses  del judici.

Per a qualsevol consulta podeu posar-vos en contacte amb l’oficina per correu electrònic, per telèfon, o si ho preferiu, visitant l’oficina a:

Oficina Municipal d’Habitatge de Barberà del Vallès
Av Verge de Montserrat, 60, baixos
08210 Barberà del Vallès
oficinahabitatge@habitatge-bdv.cat
Horari d’atenció al públic:
De dilluns a divendres, de 9 a 14 h
Dimecres, de 9 a 14h  i de 16  a 18 h