Renovació de xarxa a La Romànica

Durant l’any 2017 continuaran les feines de renovació de la xarxa de subministrament d’aigua, instal·lant canonada de fosa dúctil per zones, segons el Pla Director de l’Aigua de Barberà del Vallès, on es planifica la substitució progressiva de les canonades antigues en pitjor estat, assegurant un millor subministrament, amb pressió i cabal suficients, reduint així possibles fuites que puguin generar interrupcions al servei d’aigua.

Les primeres obres de renovació començaran el 27 de febrer de 2017 al barri de La Romànica. S’ha planificat la renovació de 900 metres lineals de canonada a la zona delimitada pels carrers Ramon Berenguer IV, Ramon Muntaner, Ausiàs March, Onze de Setembre i  Via Sant Oleguer, tal i com s’indica al plànol adjunt.

Es faran avisos previs al veïnat afectat per interrupcions en el subministrament d’aigua, indicant la data i les hores de tall.

Aprofitant les obres, es canviaran i col·locaran noves vàlvules de tancament, dividint la xarxa en anells més reduïts, per realitzar els talls al subministrament amb la menor afectació possible a les persones usuàries.

També s’estan instal·lant nous hidrants per abastir totes les àrees que actualment tenen menys connexió a la xarxa contra incendis, adaptant-nos en cada moment a noves necessitats.

Amb totes aquestes feines s’actualitza la xarxa d’aigua de Barberà del Vallès, amb equips nous, material més durador, que pateix menys avaries i que, tot plegat, millora la qualitat del servei als i les abonades de la nostra població.