Reunió amb el veïnat de Can Gorgs II sobre el nou carril bici

Arran de les obres per la implantació del carril bici a través del carrer Urgell i rondes de l’Est i Indústria, volem compartir amb la ciutat que la Regidoria de Territori i Medi Ambient ha donat resposta per escrit a queixes que es van formalitzar pels diferents canals de comunicació de l’Ajuntament de Barberà. Les queixes, la major part concentrades al barri de Can Gorgs II, es centraven en canvis circulatoris (girs a l’esquerra) que s’han introduït per donar major seguretat a vianants i bicicletes i planificar de forma ordenada el trànsit de vehicles.

Des de l’Ajuntament també volem informar que, a més de la resposta per escrit, també ahir dijous dia 7 de febrer es va desenvolupar una reunió entre aquest veïnat i la Regidoria de Territori i Medi Ambient, i on es va convidar a l’Associació de Veïns i Veïnes de Can Gorgs II, que també va estar present. En la reunió es van tractar directament les queixes i es van proposar una sèrie de millores, que tot seguit exposem:

1) Els vehicles (no camions i autobusos) que circulin per carrer Urgell provinents de Badia del Vallès, podran girar a l’esquerra en direcció a la Torre d’en Gorgs i Estació de Renfe. Es farà una adaptació semafòrica i treballs de pintura.

2) S’executaran canvis de direcció en alguns carrers de Can Gorgs II, consensuats amb el veïnat, per millorar la circulació de vehicles, i l’entrada i sortida. Un dels carrers que estem estudiant modificar la circulació i direcció és el carrer Ripollès.

3) Ens donem dos mesos de marge, ajuntament i veïnat, per veure com funcionen aquestes millores, i la prohibició de gir a l’esquerra al carrer Urgell, per accedir a Borges Blanques i Plaça Central, girs que també s’han anul·lat al carrer Consell de Cent. Per part de l’Ajuntament, considerem que és important que tota l’obra estigui finalitzada i es pugui avaluar el seu funcionament.

A banda d’aquests acords d’aplicació immediata, també es va traslladar des de la regidoria de Territori i Medi Ambient que, al marge del projecte i obra d’implantació del carril bici, s’està treballant per tenir un primer projecte de reforma de la cruïlla dels carrers Poeta Boscà i Poeta Folguera, carrer Urgell i Ronda de l’Est, estudiant la implantació d’una rotonda, per tal de millorar el trànsit i fluidesa en aquest àmbit i que serà una millora també pels barris de Can Gorgs, Can Gorgs II i Ca n’Estapé.

Aprofitem per comunicar que a partir d’aquest divendres 8 de febrer ja estarà operatiu el tram de carril bici del carrer Urgell i ronda de l’Est, i restarà per posar operatiu el tram de ronda Indústria.

Adjuntem la resposta que per escrit, i prèvia a la reunió amb veïnat, s’ha donat des de la Regidoria de Territori i Medi Ambient a totes les queixes que es van formalitzar pels diferents canals de comunicació de l’Ajuntament de Barberà:

En primer lloc cal agrair les aportacions que es fan per a la millora de la ciutat.

No sempre poden coincidir totes les valoracions respecte les propostes i actuacions públiques; per altra part, tot canvi que incideix en els nostres hàbits genera, d’entrada, rebuig, que pot desaparèixer si ens adaptem al canvi o persistir si no és possible aquesta adaptació. En aquest sentit, val la pena dir que alguns veïns de la zona s’han mostrat molt satisfets de poder disposar d’aquesta nova infraestructura.

Respecte la construcció del nou carril bici i les mesures que comporta, val la pena posar de manifest els següents aspectes:

  1. Les recomanacions internacionals actuals en matèria de medi ambient i mobilitat són de reducció dels desplaçaments en cotxe i foment del transport públic i altres mitjans individuals alternatius no contaminants com caminar, bicicleta o altres vehicles de mobilitat personal (VMP), com patinets, rodes…
  1. L’Ajuntament de Barberà comparteix aquest posicionament i així es concreten diverses propostes i accions en les previsions fetes al Pla de Mobilitat Sostenible i Segura de Barberà del Vallès 2015-2020, aprovat definitivament pel Ple de l’Ajuntament el 29 de març de 2017.
  1. El carril bici de referència es construeix com a infraestrutura no exclusivament municipal, ja que forma part de la Xarxa pedalable metropolitana, que és una xarxa de vies per a bicicletes i VMP que ha comunicar tots els municipis de l’àmbit Metropolità i, com a tal, compta amb el suport de l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB). En aquest sentit l’eix en construcció connecta directament amb el municipi de Badia del Vallès, des d’on es connecta també amb la Universitat Autònoma. La previsió és que la xarxa es vagi ampliant en els propers anys.
  1. També es tracta d’una infraestructura de ciutat que connecta d’est a oest diversos barris i indrets de Barberà. L’objecte de d’aquesta infraestructura és facilitar una plataforma segura per a bicicletes i VMP, que uneixi barris; per tant no es concep com a barrera, sinó com a connexió.
  1. Per a la projecció i construcció del nou carril bici, s’ha tingut en compte la normativa vigent en la matèria i els criteris que apliquen la Generalitat i l’Àrea Metropolitana, pel que fa a les seves dimensions i característiques.
  1. Per a la redacció del projecte l’Ajuntament va comptar amb el suport tècnic de l’AMB, a través del servei de Projectes de Mobilitat de la Direcció de Serveis de l’Espai Públic d’aquest organisme, que el va tutelar, encarregant el treball a una enginyeria externa. Els Serveis Tècnics municipals de l’Àrea de Territori i Medi Ambient i la Policia Local van fer seguiment del projecte corregint o validant les propostes inicials fins arribar a la solució de projecte que es va aprovar.
  1. Els girs a l’esquerra en vies de doble sentit suposen sempre un perill per a cotxes, motos vianants i bicicletes; en el cas del carrer Urgell existeix una rotonda que facilita els girs dels vehicles i permet evitar el conflicte i el risc que suposen els girs a l’esquerra; per aquest motiu, amb la construcció del nou carril bici s’han restringit aquests girs; sempre amb l’objectiu de millorar la seguretat. El mateix tractament que es dóna en el tram del carrer Urgell s’aplicarà també a la ronda Indústria, pels mateixos motius; així es va explicar a la reunió celebrada amb el veïnat d’aquest carrer, el passat mes d’octubre, en relació amb les obres de millora de les voreres de l’esmentada ronda Indústria, en la qual també es va tractar puntualment aquesta qüestió.
  1. La trama urbana de Barberà està formada per una sèrie de carrers amples i principals, com el carrer Urgell, que delimiten barris. La circulació rodada s’organitza a partir d’aquesta trama de carrers principals, connectats mitjançant rotondes. És des de aquests eixos i rotondes que s’ha d’accedir als barris a través de carrers d’ús veïnal. Evitant així que carrers no principals s’utilitzin com dreceres  pel trànsit aliè al barri.
  1. Els canvis que s’estan portant a terme poden generar alguna molèstia als usuaris conductors de vehicles, que utilitzen aquests carrers per anar a casa seva o al barri però es considera prioritari preservar la seguretat i protegir els mitjans no contaminants.
  1. Al marge de les consideracions anteriors, la construcció del carril bici  incideix en la reducció de la pressió per part del vehicle privat en el carrer, de manera que es pacifica la circulació reduint velocitats, soroll i contaminació…., ja que hi ha menys espai destinat al cotxe.

Malgrat tot el que s’ha exposat anteriorment, des de l’Ajuntament, atenent comentaris i queixes formulades per algunes persones veïnes de la zona, analitzarem de forma permanent la situació, les alternatives i el funcionament de la via i en funció d’això, s’introduiran o no canvis que puguin millorar la situació.

Font: BdV.cat