S’aprova de forma definitiva el Pressupost de l’Ajuntament per l’any 2018

El Pressupost general, bases d’execució i plantilla de personal per a l’exercici 2018 es va aprovar de forma definitiva amb els vots a favor de PCPB, JxB i PP, els vots en contra de PSC i ERC i les abstencions de RB.

El passat dimecres 31 de gener, el consistori barberenc va celebrar el ple municipal corresponent al mes de gener. La sessió es va iniciar amb un record al polític Antonio Coronado Bolaños (PSUC) que va ser regidor electe de l’ajuntament entre els anys 1979 i 1982, amb un minut de silenci.

A continuació es va iniciar el Ple amb l’aprovació de les actes de les sessions de novembre i desembre de 2017. Les dues es van aprovar per unanimitat de tots els grups.

El segon punt va ser l’autorització de la successió de l’empresa contractista, Clece SA, en favor de l’empresa Accent Social, en relació al contracte subscrit en data 16 de maig de 2017 per a la prestació del servei d’atenció domiciliària del municipi de Barberà del Vallès, amb efectes 1 de novembre de 2017, d’acord amb l’informe emès pel Cap de la secció de Serveis socials i Salut, en haver-se produït l’escissió parcial d’aquella a favor d’aquesta última, qui queda subrogada en tots els drets i obligacions derivats del contracte en qüestió. Aquest punt es va aprovar per unanimitat de tots els grups.

El tercer punt de l’ordre del dia va ser restar assabentats de l’acord adoptat en data 14 de novembre de 2017 per la Comissió de la Sala de Govern del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, d’acceptació de la renúncia presentada per Guillem Vilaregut Pérez al càrrec de Jutge de Pau substitut amb la finalitat de què, pel Ple de l’Ajuntament, es proposi al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya el nomenament de la persona que se’n faci càrrec. I també, de què per decret de l’alcaldia núm. 90, de data 16 de gener de 2018, ja s’han iniciat els tràmits per a la designació de nou/nova Jutge/essa de Pau substitut/a de Barberà del Vallès mitjançant la convocatòria pública corresponent.

Seguidament es va donar pas a les mocions d’urgència. La primera va ser l’aprovació definitiva del Pressupost general, bases d’execució i plantilla de personal per a l’exercici 2018. La seva urgència es va aprovar per unanimitat.

Aquest punt va ser presentat pel tinent d’Alcaldia de Serveis Econòmics i Hisenda, Manel Ferreté Ferrer, que va explicar que al text aprovat de forma provisional es van presentar només dues reclamacions, per part del Grup Municipal del PSC, per afegir diverses disposicions addicionals, que van ser desestimades per no ajustar-se als supòsits pels quals únicament es poden presentar reclamacions contra el pressupost. D’aquesta manera, es va proposar aprovar definitivament el Pressupost general per a l’exercici 2018, format pel Pressupost d’aquest Ajuntament i pels de les empreses Actividades Integradas, SA (AISA) i Serveis i Aigües de Barberà, Empresa Municipal (SABEMSA), ambdues societats mercantils de capital íntegrament municipal, així com aprovar, també definitivament, les bases d’execució del pressupost i la plantilla de personal municipal.

El Pressupost general, bases d’execució i plantilla de personal per a l’exercici 2018 es va aprovar de forma definitiva amb els vots a favor de PCPB, JxB i PP, els vots en contra de PSC i ERC i les abstencions de RB.

La segona moció d’urgència presentada al Ple va ser per exigir a la Generalitat l’abonament del deute pendent de les escoles bressol, per part del Grup Municipal del PSC. La seva urgència es va aprovar per unanimitat.

La defensa de la moció la va realitzar el portaveu del grup municipal del PSC, Antonio Báez Balbuena, que va explicar que “Barberà del Vallès ha estat un dels 36 municipis que conjuntament va presentar un recurs contenciós-administratiu contra la retallada de prestacions que la Generalitat va fer a les escoles bressol municipals el 20 d’octubre de 2014, i estem satisfets de la sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, que ha dictaminat que la Generalitat ha de pagar 1.300 euros per alumne pels cursos 2012-2013, 2013-2014 i 2014-2015 a aquest ajuntament”.

En el text de la moció s’especificaven diferents acords, com instar al Govern de la Generalitat que doni compliment immediat a la sentència per la qual li obliga a pagar les subvencions de tres cursos als 36 ajuntaments que van presentar una reclamació pel deute contret i pendent d’abonar per la gestió del servei de les escoles bressol del municipi.

La moció per exigir a la Generalitat l’abonament del deute pendent de les escoles bressol, es va aprovar per unanimitat.

La sessió plenària del mes de gener va finalitzar amb el torn de precs i preguntes.

Barberà del Vallès, febrer de 2018

Font: Ajuntament de BdV