Se celebra el Ple Municipal del mes de desembre

El passat 18 de desembre, l’Ajuntament de Barberà del Vallès va celebrar la sessió ordinària número 16 del Ple Municipal.

L’acte va començar amb l’aprovació per unanimitat de l’acta de la sessió ordinària del passat 23 d’octubre i l’acta de la sessió extraordinària i de caràcter urgent del passat 8 de novembre.

El primer d’ells va ser referent a l’Aprovació del pla estratègic de subvencions de l’Ajuntament de Barberà del Vallès per al període 2020-2022, que es revisarà anualment de forma conjunta amb l’aprovació del Pressupost Municipal, encomanant als serveis econòmics com la unitat municipal encarregada de l’impuls de la gestió, control, seguiment i avaluació, i nomenant una comissió tècnico-política de seguiment i avaluació del Pla Estratègic. Aquest punt es va aprovar per unanimitat de tots els Grups Municipals.

Tot seguit, l‘Alcalde, Xavier Garcés Trillo, va posar en coneixement de la ciutadania que l’Ajuntament de Barberà del Vallès s’ha adherit a l’aliança educació 360-Educació a temps complert, aprovant així l’adhesió impulsada per la Fundació Jaume Bofill, la Diputació de Barcelona i la Federació de Moviments de Renovació Pedagògica i de la qual formen part centres educatius, entitats, ajuntaments i agents interessats en la millora de l’educació a Catalunya. El punt va ser aprovat amb els vots a favor de Partit dels Socialistes de Catalunya (PSC), Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), Podemos, Ciutadans i amb els vots en contra de Plataforma Ciutadana Per Barberà (PCPB).

L’altre punt feia referència a l’aprovació inicial d’actualització del contingut del Document Únic Municipal de Protecció Civil (DUPROCIM) de Barberà del Vallès, aprovat per unanimitat.

El següent punt de l’ordre del dia va ser la modificació de la RLT de l’Ajuntament, de modificació del lloc de treball de CAP DE SECCIÓ D’ESPAI PÚBLIC I SOSTENIBILITAT, assignant-li un complement específic de 1.783,66 € bruts mensuals, i mantenint el restant de les condicions actuals. La proposta va ser aprovada amb els vots a favor de Partit dels Socialistes de Catalunya (PSC), Plataforma Ciutadana Per Barberà (PCPB), Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) i Ciutadans amb l’abstenció de Podemos.

A continuació el següent punt feia referència a les autoritzacions de compatibilitat laborals de l’empleada que ocupa el lloc de treball d’Interventora Municipal, per a la realització d’una segona activitat, exercint com a professora associada universitària a temps parcial a la Universitat Pompeu Fabra de Barcelona; i per a l’empleat que presta els seus serveis com a Cap d’Àrea de Drets Civils i Ciutadania i que sol·licitava la realització d’una segona activitat, consistent en l’elaboració d’una Guia de Política Educativa sobre la creació, gestió i organització de serveis públics municipals d’Escoles Bressol, per encàrrec de la Diputació de Barcelona. El punt va ser aprovat amb els vots favorables de Partit dels Socialistes de Catalunya (PSC), Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), Podemos i Ciutadans, amb l’abstenció de la Plataforma Ciutadana per Barberà.

Tot seguit es va donar compte de la sol·licitud de subvenció per a projectes singulars d’entitats locals que afavoreixen el pas a una economia baixa en carboni en el marc del programa operatiu FEDER de Creixement Sostenible 2014-2020, aprovat per unanimitat de tots els Grups Municipals.

Per continuar donant compte al ple de l’acord adoptat per la Junta de Govern Local en sessió celebrada el 25 de novembre de 2019, pel qual s’aprova el Pla Normatiu de l’Ajuntament de Barberà del Vallès de l’any 2020, i de les resolucions d’alcaldia presidència, aprovades per Unanimitat.

El punt següent va ser l’aprovació definitiva de les ordenances fiscals per a l’any 2020: ordenança fiscal 1.1 reguladora de l’Impost sobre Béns Immobles, aprovat amb els vots a favor de Partit dels Socialistes de Catalunya (PSC), Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), Podemos i Ciutadans, amb l’abstenció de la Plataforma Ciutadana Per Barberà (PCPB); ordenança fiscal 1.2 reguladora de l’Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica, aprovat amb els vots a favor de Partit dels Socialistes de Catalunya (PSC), Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), Podemos i Ciutadans, i els vots en contra de la Plataforma Ciutadana Per Barberà (PCPB); ordenança fiscal 1.3 reguladora de l’Impost d’Activitats Econòmiques, aprovat amb els vots a favor de Partit dels Socialistes de Catalunya (PSC), Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) i Ciutadans, amb els vots en contra de Plataforma Ciutadana Per Barberà (PCPB) i Podemos.

Es va continuar amb l’aprovació definitiva de l’ordenança general 3.1 reguladora dels preus públics per a l’any 2020, aprovada amb els vots a favor de Partit dels Socialistes de Catalunya i Podemos, i amb les abstencions de Plataforma Ciutadana per Barberà, Esquerra Republicana de Catalunya i Ciutadans.

Finalment es va passar a l’aprovació definitiva dels Pressupostos per l’any 2020, aprovats amb els vots a favor de Partit dels Socialistes de Catalunya (PSC), Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) i Podemos, amb els vots en contra de Plataforma Ciutadana Per Barberà i Ciutadans.

Tot seguit es va donar compte de les mocions aprovades en Junta de Portaveus, presentades pels grups municipals de Ciutadans i Podemos, per la “Declaració Institucional relativa a la commemoració del dia Internacional contra la Corrupció” i per la “Declaració Institucional de Catàstrofe ecològica del Riu Besòs”, respectivament.

El Ple va concloure amb els precs i preguntes.

Cal recordar que a la web municipal www.bdv.cat es poden consultar totes les pre-actes i les actes aprovades dels Plens Municipals. Per consultar més informació sobre aquest ple cal consultar l’adreça següent: www.bdv.cat/organs-municipals

També es pot seguir en directe per streaming del canal de youtube de l’Ajuntament de Barberà del Vallès