Se celebra la sessió ordinària del  Ple Municipal del mes d’octubre

La sessió ordinària número 10 del ple municipal va començar, a les 7 de la tarda, amb l’aprovació de les actes de les sessions anteriors, totes dues aprovades per unanimitat.

Tot seguit es va passar al punt número dos on es va debatre l’aprovació provisional de les ordenances fiscals reguladores dels tributs i preus públics municipals per l’any 2016.

La tinenta d’Alcaldia, Carmina Pérez Barroso, va explicar les modificacions que s’han introduït als textos de les ordenances fiscals municipals pel proper any. Aquest punt de l’ordre del dia es va aprovar amb els vots a favor de PCPB, JuntsxB, ERC, el vots en contra de Recuperem Barberà i abstencions de PSC i PP.

Carmina Pérez va indicar que el text de l’Ordenança General de Gestió, Inspecció i Recaptació dels ingressos de dret públic municipals, com el de les Ordenances detallades a l’ordre del dia és coincident en tot allò que constitueix prescripció legal d’obligatòria i general aplicació amb el model aprovat per la Diputació de Barcelona. Aquestes s’exposaran durant un termini de trenta dies hàbils i que un cop transcorregut el període d’exposició pública sense haver-se presentat reclamacions, els acords adoptats restaran definitivament aprovades.

Carmina Pérez també va comentar que ‘pel que fa a l’Ordenança General de Gestió, Liquidació, Inspecció i Recaptació dels ingressos de dret públic municipal, a més de modificar el seu títol, el que es proposa és incloure, en el seu redactat, les incorporacions relacionades amb la normativa sobre transparència, entre d’altres modificacions’. Pel que fa al còmput de terminis ‘s’informa que a partir de l’1 de gener de 2016 els dissabtes s’exclouran del còmput de dies hàbils. També s’afegeix, al text existent, la impossibilitat de sol·licitar la divisió de la quota a les taxes, en els supòsits del règim econòmic matrimonial de societat de guanys, així com la necessitat de formular les sol·licituds en mode i terminis fixats en les mateixes ordenances fiscals. Per últim es modifiquen els límits de l’import de deute mínim de 1000€, tant per a l’execució forçosa com per a la declaració de situació d’insolvència’.

La tinenta d’Alcadia va afegir que ‘l’equip de govern ha volgut mantenir un posicionament conservador en les ordenances fiscals per al proper any’ ja que ‘es vol destinar més temps per poder recollir criteris de progressivitat’. ‘Hem optat per la congelació en la majoria d’impostos, taxes i preus públics’.

A continuació, Carmina Pérez, va exposar als presents els diferents canvis que s’han realitzat tant als impostos, com a les taxes i els preus públics. Pel que fa els impostos, referent a l’Impost de Béns Immobles, s’abaixa el tipus impositiu per tal de poder compensar l’increment del 10% de la valoració cadastral que s’aplicarà al 2016.

També va comentar que ‘l’equip de govern està estudiant la possibilitat d’implementar la Taxa per prestació de serveis administratius, vinculada als expedients per la utilització anòmala d’un habitatge o edifici d’habitatges, mesura adreçada bàsicament a habitatges buits en propietat de grans societats o bancs.’

‘Des de l’equip de govern volem prioritzar beneficis fiscals als vehicles que tenen una menor incidència en el medi ambient’, i ‘es mantenen tots els beneficis fiscals aprovats en anteriors modificacions, ja que entenent que la situació econòmica no ha variat gaire respecte anys anterior.’

Al tercer punt de l’ordre del dia es va tractar l’abonament de part proporcional de la paga extraordinària de desembre de 2012 del personal del sector públic.

La tinenta d’Alcaldia d’Hisenda, Carmina Pérez, va exposar el punt al presents.

Donar compliment a allò que disposa l’article 1 del Real Decreto-ley 10/2015, de 11 de septiembre, por el que se conceden créditos extraordinarios y suplementos de crédito en el presupuesto del Estado y se adoptan otras medidas en materia de empleo público y de estímulo a la economía, i en conseqüència, autoritzar l’abonament, per una sola vegada, d’una retribució de caràcter extraordinari, l’import de la qual serà l’equivalent a 48 dies o al 26,23% dels imports deixats de percebre com a conseqüència de la supressió de la paga extraordinària, així com de la paga addicional de complement específic o pagues addicionals equivalents, corresponents al mes de desembre de 2012 per aplicació del Real Decreto-ley 20/2012, de 13 de juliol, de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad.

Aquest punt es va aprovar per unanimitat de tots els Grups Municipals.

Seguidament es va debatre el punt número 4 dedicat a l’aprovació de la xifra de població a 1 de gener de 2015.  El total d’habitants és de 32.545. D’aquests 16.465 dones i 16.080 homes. Aquest punt es va aprovar per unanimitat.

El tinent d’Alcadia, Pere Pubill i Linares, va ser l’encarregat d’exposar el punt número 5 relatiu a la fixació de dos festius addicionals d’obertura al municipi dels establiments comercials de venda al públic pel proper any 2016.

Pubill va indicar que, cada ajuntament ha de fixar dos festius més per al seu àmbit territorial municipal, que s’ha de comunicar d’acord amb el que estableixi una ordre del departament competent en matèria de comerç.

El tinent d’Alcaldia, va comentar als presents que després de consensuar aquests dies amb l’Associació de Comerciants de Barberà del Vallès, l’Associació de paradistes del Mercat Municipal Onze de Setembre i l’Associació de comerciants del Centre Comercial Baricentro, els dies proposats són el 27 de novembre i el 4 de desembre de 2016.

A més d’aquests dos dies, els comerços poden romandre oberts al públic 8 festius de l’any 2016, aquestes dates són: 3 i 10 de gener, 3 de juliol, 15 d’agost, 6, 8, 11 i 18 de desembre.

Aquest cinquè punt de l’ordre del dia es va aprovar per unanimitat de tots els Grups Municipals.

Al punt 6  es va donar compte de les resolucions d’Alcaldia Presidència.

Tot seguit es va passar a les mocions d’urgència. En aquesta sessió del ple es van presentar dues mocions d’urgència per part del Grup Municipal Recuperem Barberà. Una d’elles es va retirar de l’ordre del dia. L’altra, sol·licitant a la Generalitat de Catalunya que garanteixi beques menjador a tots els infants en situació de vulnerabilitat. Primer es va aprovar l’urgència, aprovada per unanimitat de tots els Grups Municipals. Desprès es va passar al debat de la moció que es va aprovar per unanimitat.

L’Alcaldessa, Sílvia Fuster, va comentar a tots el presents que el Consell Comarcal del Vallès Occidental havia anunciat aquell mateix dia que farà una aportació extraordinària de 100.000 euros per a complementar els ajusts individuals de menjador, que conjuntament amb l’aportació de 518.505,40 euros del tram variable del Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya farà que 1.134 nens i nenes que estan dins els llindars de renta del tram variable, puguin gaudir d’un ajut del 50% del preu de l’àpat.

A dia d’avui al Vallès Occidental s’han atorgat 9.455 ajuts individuals de menjador. D’aquests, 8.324 són garantits (7.987 són del 50% i 337 són del 100%). La resta, 1.134 s’han atorgat dins el tram variable i gràcies també a l’aportació extraordinària del Consell Comarcal.

Per acabar el ple es va passar al darrer punt, precs i preguntes.