Se celebra el Ple de l’Ajuntament de Barberà del mes d’octubre

S’aproven, de forma provisional, les Ordenances fiscals reguladores dels tributs i els preus públics municipals per a l’any 2017. A més, entre altres punts, la sessió plenària va debatre el Calendari Fiscal, i el calendari d’obertura dels establiments comercials  per l’any vinent.

El passat dimecres dia 26 d’octubre, l’Ajuntament de Barberà del Vallès va celebrar el Ple ordinari corresponent al mes d’octubre. La sessió es va iniciar amb l’aprovació per unanimitat de l’acta de la sessió anterior.

Seguidament es va debatre l’aprovació provisional de les Ordenances fiscals reguladores dels tributs i els preus públics municipals per a l’any 2017. L’encarregada d’exposar aquest punt va ser la tinent d’Alcaldia de Serveis Econòmics i Hisenda, Carmina Pérez Barrosso, que va explicar detingudament cadascuna dels canvis que proposava l’Equip de Govern.

Un dels impostos modificats ha estat l’Impost sobre Béns Immobles (IBI) que tal com va comentar la regidora, a l’espera de l’aprovació de la Llei General de Pressupostos de l’Estat per part del Govern Central, la proposta que es feia des del consistori era aplicar un 0,508% quan es tracti de béns urbans i béns rústics. A més, va remarcar que “com no tenim llei de pressupostos no podem fer una previsió de continuïtat, que anàvem fent en els darrers anys, per poder ajustar el valor cadastral que fa el Govern de l’Estat amb el nostre tipus de gravamen. Com que l’objectiu és mantenir aquesta pujada progressiva del 3%, hem considerat que el més prudent és aplicar aquest 0,508. En tot cas, quan tinguem la llei aprovada, sempre podrem corregir aquest tipus i adequar-lo al 0,4516% per seguir la progressió dels darrers anys”.

Carmina Pérez va recalcar que l’Equip de Govern ha fet un estudi de tot el volum de béns que hi ha a la nostra ciutat que es destinen a diferents usos, que no sigui residencial i que han arribat a la conclusió que “‘un bé quan sigui de naturalesa urbana, i el seu ús no sigui exclusivament residencial, si aquest si té valor superior als 200.000 €uros, i que, a més formin part del 10% dels béns de major valor cadastral per a cada us segons la normativa, s’aplicarà un tipus de gravament diferencial de 0,725%”.

Altres dels impostos modificats ha estat l’Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica (IVTM), en el que s’estableix que gaudiran d’una bonificació del 75% aquells vehicles classificats pel Registre de la Direcció General de Trànsit amb el distintiu de ‘zero emissions’ i ‘eco’; l’Impost sobre Activitats Econòmiques (IAE) en el que s’estableix que “quan un local resti tancat més de 3 mesos per la realització d’obres amb llicència urbanística pertinent, la quota tributària s’haurà de reduir en proporció al nombre de dies que resti tancat el local. Si aquestes obres no són en el local sinó en lavia pública, amb una durada superior de 3 mesos, es podrà aconseguir una reducció de fins al 80% de la quota tributària“; i l’Impost  sobre l’Increment de Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana (IVTNU), “que en la seva majoria s’han fet canvis per adequar-lo a la normativa actual”.

Pel que fa a les taxes la regidora també va detallar quines havien estat modificades. Les taxes 2.1 Taxa per expedició de documents administratius, i la 2.2 Taxa per l’atorgament de llicències urbanístiques o per la comprovació d’activitats comunicades en material d’urbanisme, i la 2.3 Taxa per la prestació de serveis d’intervenció integral de l’administració municipal en les activitats i instal·lacions,  on s’havien fet “petites adequacions a les normatives existents”.  En concret, a la taxa 2.3 la proposta de l’Equip de Govern és “fer desaparèixer la sol·licitud de llicència d’obertura d’activitat innòcua, i fer aparèixer la inspecció per activitat en règim de comunicació prèvia o declaració responsable”.

Pérez també va explicar la modificació de la taxa 2.10 Taxa per Ocupació del sòl, subsòl i volada de la via pública. La novetat ha estat “recollir expressament que totes aquelles entitats, partits polítics o associacions sense ànim de lucre i degudament inscrites en el registre corresponent estiguin exemptes d’aquesta taxa, i que només calgui un informe tècnic si estan en procés de tramitació de la inscripció”.  “En anteriors ocasions s’havia fet debat respecte a que les entitats ocupessin equipaments municipals. S’havia posat sobre la taula. Per tant, qualsevol proposta que faci una entitat, l’Equip de Govern està estudiant de poder-la declarar com activitat d’interès i així eximir-la de la taxa pertinent”.

Una altra de les novetats d’aquestes Ordenances Fiscals ha estat la nova creació de la taxa 2.17 per la verificació d’ús anòmal de l’habitatge en cas d’habitatge buit, que neix de la necessitat de regular i recollir tota l’activitat municipal, tant tècnica com administrativa, de la inspecció d’aquests habitatges, que pot ser tramitada a instància de particulars o d’ofici en aquells habitatges que es detecti i es verifiqui una desocupació permanent”. Tal com va explicar la regidora “la quota tributària serà diferent si es tracta d’expedient incoat i tramitat per primera vegada, o si fos donada a través de diferents requeriments posteriors per incompliment de l’expedient inicial”.

Per finalitzar la seva explicació la regidora va explicar que des de l’Equip de Govern s’havia demanat un estudi per treballar altres conceptes en els que s’havien compromès, com és la tarificació social en esports i altres, però que finalment no s’havien realitzat per premura de temps.

Les Ordenances fiscals reguladores dels tributs i els preus públics municipals per a l’any 2017 van ser aprovades de forma inicial amb els vots a favor de PCPB, JxB i ERC, en contra de PSC i RB, i l’abstenció del PP.

Aquestes ordenances romandran en exposició pública un període de trenta dies hàbils perquè puguin rebre esmenes o al·legacions.

A continuació, es va aprovar el Calendari Fiscal per a l’any 2017. Aquest punt també va ser detallat per la regidoria de Serveis Econòmics i Hisenda que va explicar que enguany s’ha mantingut el fraccionament en quatre quotes de pagament de l’IBI com ja es va fer l’any passat. “Una proposta que presentava la PCPB i que l’Equip de Govern recollia de bon grat. Va tenir la seva valoració per la resta de grups municipals i la nostra intenció era seguint mantenir-ho”.

Segons consta en l’acord, els períodes per a l’ingrés dels padrons fiscals es van fixar de la següent forma:

Impost sobre béns immobles de naturalesa urbana (IBI)

1a. fracció de la quota anual: del 2 de maig al 4 de juliol

2a. fracció de la quota anual: del 2 de maig al 4 d’octubre

3a. fracció de la quota anual: del 2 de maig al 6 de novembre

4a. fracció de la quota anual: del 2 de maig al 4 de desembre

Impost sobre béns immobles rústics (IBI)

De l’1 de setembre al 2 de novembre

Impost sobre vehicles de tracció mecànica (IVTM)

De l’1 de març al 3 de maig

Impost sobre activitats econòmiques (IAE)

1a. fracció de la quota anual: del 15 de setembre al 15 de novembre

2a. fracció de la quota anual: del 15 de setembre al 15 de desembre

Cànon de conservació del cementiri municipal (CEMENTIRI)

De l’1 de setembre al 2 de novembre

Taxa per la qual es regulen les entrades de vehicles a través de les voreres (GUALS)

Del 3 de juliol al 4 de setembre

Taxa manteniment i conservació horts municipals (HORTS)

De l’1 de setembre al 2 de novembre

Taxa per recollida, tractament i eliminació d’escombraries i altres residus sòlids

urbans (ESCOMBRARIES)

Pagament bimestral

Taxa de Clavegueram

Pagament bimestral

El Calendari Fiscal per a l’any 2017 va ser aprovat amb els vots a favor de PCPB, JxB, ERC, els vots en contra de RB , i l’abstenció de PSC i PP.

La sessió plenària del consistori va continuar amb la proposta de trasllat del dia de la Celebració dels Plens Ordinaris dels mesos de novembre i desembre que en aquest cas passarien a celebrar-se el 23 de novembre (en comptes del dia 30) i el 21 de desembre (en comptes del dia 28). Aquest acord va seraprovat per unanimitat de tots els Grups Municipals.

Tot seguit es va passar a debatre el Calendari d’obertura dels establiments comercials en diumenges i dies festius per a l’any 2017 exposat pel tinent d’Alcaldia de Desenvolupament Econòmic, Comerç i Ocupació, Pere Pubill i Linares i que ve donat per la Llei 3/2014 d’Horaris Comercials i de Mesures per a determinades activitats de promoció. En aquesta llei s’estableix que “cada ajuntament ha de fixar dos festius més per al seu àmbit territorial municipal, i que s’han de comunicar”.  En concret segons l’ORDRE EMO/156/2015 per la qual s’estableix el calendari d’obertura dels establiments comercials en diumenge i dies festius per als anys 2016 i 2017, i en concret per al 2017 es preveuen els dies 8 de gener, 2 de juliol, 1 de novembre, i 6, 8, 10, 17 i 24 de desembre.  Els dos dies fixats pel consistori barberenc són el 12 d’octubre i el 3 de desembre. El regidor va explicar que per fixar aquests dos dies “s’ha intentat arribar a un acord amb els agents comercials de la ciutat, Barberà Comerç Urbà, Mercat Onze de Setembre i Baricentro però no ha estat possible. Al final, donat que la data màxima per comunicar els dies festius és el 31 d’aquest mes d’octubre al final hem hagut de prendre aquesta decisió”.

L’acord va ser aprovat amb els vots a favor de PCPB, ERC i JxB, i les abstencions de PSC, PP i RB.

El següent punt de l’ordre del dia va ser donar compte de les resolucions d’alcaldia presidència.

Es va continuar amb el punt número 7, mocions d’urgència. La primera moció, presentada perRecuperem Barberà, a petició de la Plataforma d’Afectades per l’ICAM i l’INSS en defensa de les treballadores afectades per l’ICAM i Exigir el final de les altes mèdijes injustificades i per reivindicar el dret de les persones a emmalaltir amb dignitat, va ser retirada per debatre-la conjuntament en el proper ple.

La segona, també presentada pel grup municipal de Recuperem Barberà era relativa a la Campanya contra el 4t Cinturó per establir una mobilitat sostenible entre el Vallès Occidental i el Vallès Oriental. Es va votar la seva urgència amb el recolzament de PCPB, JxB, ERC i RB, l’abstenció del PSC i els vots en contra del PP. Seguidament es va passar al debat. Durant la presentació de l’acord el portaveu de RB, José Luís Rivera Arias, va demanar “instar al Govern de l’Estat Espanyol anul·lar la licitació de la redacció de l’estudi informatiu de la B-40” així com “instar a la Generalitat de Catalunya a fer les oportunes accions polítiques i jurídiques per aturar la licitació de l’estudi informatiu“. L’acord a més demana al Govern català a “reclamar a l’Estat la competència plena, així com a recursos per habilitar-les, sobre qualsevol nova infraestructura de mobilitat al Vallès com es desprès del vigent Estat de Catalunya”.

La moció va rebre el suport de PCPB, JxB, ERC i RB. El PSC i el PP va votar en contra.

Per últim es va passar al torn de precs i preguntes.

Cal recordar que a la web municipal www.bdv.cat es poden consultar totes les actes aprovades dels Plens Municipals i l’àudio del Ple de gener en la web de Ràdio Barberà www.radiobarbera.cat/el-ple-municipal.  A més, Ràdio Barberà emet en directe cada sessió del Ple Municipal íntegrament, tant per la 98.1 de la FM com a través d’internet (http://www.radiobarbera.cat/escoltans/). Durant els següents dies, els i les portaveus dels Grups Municipals visiten l’emissora local, on són entrevistats per comentar la sessió. Aquestes entrevistes estaran disponibles al canal Ivoox de l’Ajuntament de Barberà del Vallès, accessible des de l’adreça web: ajuntamentdebarberadelvalles.ivoox.com, des d’on es poden escoltar i descarregar.