Se celebra un ple extraordinàri amb un únic punt a l’ordre del dia, el Tribut Metropolità

Avui, 8 de novembre, la sessió del ple extraordinari convocat per l’Ajuntament de Barberà del Vallès va començar a les 19 hores amb un únic punt a l’ordre del dia:

“Reclamació de Serveis a l’Àrea Metropolitana de Barcelona en defensa dels drets de la ciutadania de Barberà del Vallès en l’aplicació del tribut metropolità”.

Després de votar la urgència de la proposta, per unanimat de tots els Grups Municipals, Xavier Garcés Trillo, Alcalde de Barberà del Vallès, va passar a llegir el contingut d’aquesta reclamació.

El dia 21 de juliol de 2011 es constitueix l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB), d’acord amb la Llei 31/2010, de 3 d’agost.

L’AMB es constitueix com una organització institucional que, com es remarca al preàmbul de la llei respon a la voluntat de millorar l’eficiència i l’eficàcia de les administracions que actuen en el territori metropolità, garantint la prestació d’uns serveis públics de qualitat, per mitjà de la configuració d’una administració propera i capaç d’incrementar la implicació i la participació ciutadana en una realitat de continuïtat urbana, densitat demogràfica i característiques econòmiques i socials que ho facin necessari.

El Tribut Metropolità constitueix un recurs amb el qual ha estat dotada l’AMB en la Llei 31/2010 amb l’objecte de finançar els serveis prestats en l’àmbit de l’AMB, finança les actuacions necessàries per aconseguir un territori metropolità més ordenat i vertebrat en matèria d’espai públic i d’infraestructures necessàries per a l’articulació, connectivitat, mobilitat i funcionalitat del territori. En matèria de mobilitat fa possible un transport públic de qualitat i una mobilitat més sostenible, fent de l’àrea metropolitana un àmbit més habitable i adaptat a les persones. Aquestes actuacions fan referència bàsicament a les infrastructures i la gestió de la mobilitat, els parcs, les platges, els espais naturals, els equipaments, les dotacions, les instal·lacions i els serveis tècnics, mediambientals i de proveïment.

Aquest impost està previst actualment en l’article 153 del text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals com a recurs de les àrees metropolitanes en la forma d’un recàrrec sobre l’impost de béns immobles (IBI), recàrrec que és objecte de desplegament a l’Ordenança Fiscal reguladora del Tribut Metropolità.

A l’ordenança del tribut s’excloïen, en la seva disposició transitòria primera i fins a 31 de desembre de 2018, els municipis de la segona corona, com es el cas de Barberà del Vallès, en tant no disposin d’un nivell de servei de transport col·lectiu de passatgers per superfície anàleg o assimilable al dels municipis integrants de l’extinta Entitat Metropolitana del Transport.

Cosa que considerem que no s’ha produït. La realitat actual és clarament desigual, i per tant és necessari que l’aplicació del tribut sigui de forma gradual incloent factors correctius atenent que Barberà del Vallès encara no disposa d’un nivell de servei de transport públic col·lectiu de passatgers per superfície anàleg o assimilable al dels municipis que ja tributaven abans de l’1 de gener de 2019.

Aquest Ajuntament es conscient que el tribut metropolità no és una taxa destinada exclusivament al finançament del transport públic, ja que el seu objectiu es finançar els serveis i activitats que presta l’Àrea Metropolitana de Barcelona, sense que tingui caràcter finalista per a cap d’ells en concret.
En les darreres setmanes la ciutadania de Barberà del Vallès ha començat a rebre a les seves llars el rebut per fer efectiu el pagament del Tribut Metropolità de l’exercici 2019.
Per aquest fet, davant de la manca d’informació per part de les Administracions, proposem un ple extraordinari per tal de posar en coneixement de la població les accions que s’han dut a terme per part de l’Ajuntament i les que es puguin adoptar.
L’Ajuntament de Barberà en la revista municipal va publicar un article el desembre del 2018 informant de part dels beneficis sobre el transport que la ciutadania podia gaudir, i a la revista d’octubre de 2019 informació sobre el pagament de l’impost. Ha quedat palès que aquesta informació ha sigut insuficient.
L’Equip de Govern actual no ha paralitzat cap dels processos iniciats anteriorment.
Cronològicament, les accions que s’han dut hi ha terme han sigut:
Desembre 2018:

 • Dia 3: Al·legacions per part de l’Ajuntament de Barberà a l’aprovació provisional.
 • Dia 24: Notificació de l’acord del Consell Metropolità de desestimació de totes les al·legacions i aprovació definitiva.

Febrer 2019:

 • Dia 22: Decret d’Alcaldia d’interposició de Recurs contenciós administratiu contra l’acord   de l’AMB.
 • Dia 25: Interposició de recurs Contenciós Administratiu davant del TSJC.

Juny 2019:

 • Dia 21: Notificació del TSJC d’inadmissibilitat per incompetència objectiva.
 • Dia 28: Interposició Recurs de reposició de l’Ajuntament sobre inadmissibilitat per incompetència objectiva decretada pel TSJC

Per això, presentem els acords següents per a la seva aprovació en aquest Ple:

 1. Reclamar que tots els serveis dels quals la ciutadania s’ha de beneficiar per formar part de l’AMB arribin a la ciutat el més aviat possible.
 2. Reclamar l’aplicació de les tarifes socials, com la T-16 i els títols socials, que afavoreixen la mobilitat de col·lectius especialment sensibles, com ara la gent gran, les persones amb diversitat funcional o els nois i noies de 4 a 16 anys, ja que això suposa una greu desigualtat i discriminació entre els municipis que integrem l’AMB.
 3. Reclamar un pla d’inversions per corregir aquestes desigualtats en el transport públic de passatgers, i la millora de freqüències i ampliació d’itineraris.
 4. Actuar d’acord amb el marc normatiu per realitzar les actuacions legals pertinents, treballant en un acord d’acció comú per tal d’arribar al màxim de consens per defensar els interessos de la ciutadania de Barberà.
 5. Donar trasllat d’aquests acords a l’Àrea Metropolitana de Barcelona, a les associacions veïnals i entitats socials de Barberà del Vallès i publicar als mitjans de comunicació propis de l’Ajuntament de Barberà del Vallès.

El punt de l’ordre del dia es va aprovar amb els vots a favor de Ciutadans, Podemos, ERC i PSC i les abstencions de la PCPB.

Aquesta sessió extraordinària del Ple Municipal es pot consultar mitjançant streaming de vídeo, a través del perfil de Youtube de l’Ajuntament, en aquesta adreça: https://bit.ly/2K3s9nA