S’inicien els tràmits per la designació del Jutge o Jutgessa de Pau Titular de Barberà així com de la persona substituta

El termini per presentar candidatures serà fins al  21 de gener. Les persones interessades poden presentar la documentació a les Oficines d’Atenció Ciutadana.

Fins al proper 21 de gener és obert el termini per presentar candidatures al càrrec de Jutge o Jutgessa de Pau Titular i al càrrec de Jutge o Jutgessa de Pau Substituta de Barberà del Vallès.

Les persones que vulguin presentar candidatures, i que compleixin les condicions legals de capacitat i compatibilitat establertes al Reglament núm. 3/1995, de 7 de juny, dels Jutges de Pau i a la Llei Orgànica 6/1985, de l’1 de juliol, del Poder Judicial, poden presentar instància en les Oficines d’Atenció a la Ciutadana de Barberà del Vallès.

La sol·licitud ha d’estar acompanyada de currículum vitae que permeti comprovar el perfil adequat per a l’exercici d’aquest càrrec, així com d’aquella altra documentació que acrediti (mitjançant declaració jurada) que la persona interessada no es troba afectada per cap de les causes d’incapacitat o incompatibilitat per a l’ingrés en la carrera judicial i l’exercici d’aquesta funció de Jutge o Jutgessa de Pau.

Per a qualsevol altra informació relacionada amb la tramitació de l’expedient, es poden dirigir a les Oficines d’Atenció a la Ciutadana en horari de 8 a 14:30 hores.

Consulta l’anunci publicat al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona .