Convocatòria oberta de quatre places d’agent de la Policia Local

Podeu consultar les bases de la convocatòria en el següent enllaç: http://www.bdv.cat/convocatories-de-personal

El Pla intern per a la igualtat de gènere de l’Ajuntament de Barberà del Vallès té com a objectiu garantir l’aplicació del principi d’igualtat de tracte d’oportunitats de dones i homes dins l’organització i eliminar la discriminació per raó de sexe amb relació a l’accés al treball remunerat, al salari, a la formació, a la promoció professional i a la resta de condicions de treball.

Aquest Pla considera com a prioritària la millora de la representativitat de les dones en aquelles ocupacions més masculinitzades de la nostra Corporació, mitjançant l’impuls d’accions positives. Un d’aquests col·lectius masculinitzats és la Policia Local de Barberà del Vallès.

Per tal de fomentar i incrementar la participació de les dones en el col·lectiu de la Policia local s’ha endegat una campanya de difusió i comunicació d’impacte mediàtic per propiciar que més dones es presentin a les convocatòries de selecció de personal de Policia Local.

SUMA’T-HI!

Qui s’hi pot presentar?

El sistema de selecció dels i les agents de la Policia local és d’oposició lliure. Tots els requisits d’accés estan recollits a les bases específiques de les convocatòries que es trobaran publicades a la pàgina web municipal, tot i que les persones aspirants hauran de reunir, entre d’altres, els criteris següents l’últim dia de presentació de sol·licituds:

  • Tenir la nacionalitat espanyola.
  • Haver complert 18 anys i no superar l’edat de jubilació forçosa.
  • Tenir el títol de graduat o graduada en educació secundària (o equivalent) o superior.
  • Tenir el permís de conduir vehicles de la classe A i B. La presentació d’aquests permisos es pot ajornar improrrogablement fins al darrer dia del curs selectiu a l’Escola de Policia de Catalunya.
  • No tenir condemna per cap delicte.

Podeu consultar les bases de la convocatòria en el següent enllaç: http://www.bdv.cat/convocatories-de-personal

Font: BDV.CAT