S’obre una nova convocatòria de subvencions a projectes municipals d’autoocupació

Ajudes de fins a 4000 euros per a la creació del propi lloc de treball.

L’Ajuntament de Barberà del Vallès, amb el suport tècnic i econòmic del Pla Metropolità de suport a les polítiques socials municipals 2016-2019 de l’Àrea Metropolitana de Barcelona, ha establert una subvenció per al foment de l’autoocupació de les persones desocupades del municipi de Barberà del Vallès.

D’aquests ajuts econòmics es podran beneficiar les persones que, prèviament a l’inici del RETA (Règim Especial de Treballador/es Autònoms/es), estiguessin en situació d’atur de com a mínim fa 3 mesos, inscrites com a demandants de feina als serveis públics d’ocupació i  empadronades a Barberà del Vallès des de fa 6 mesos.

Pel que fa a les noves societats civils professionals, cooperatives o d’altres formes jurídiques sol·licitants, aquestes poden estar domiciliades a qualsevol municipi de l’Àrea Metropolitana de Barcelona i és la persona beneficiaria qui ha d’acreditar l’empadronament a Barberà del Vallès.

Despeses subvencionables

El consistori barberenc aportarà a la persona o entitat un màxim de 4000 euros per a les despeses directament relacionades amb la nova activitat empresarial. Se subvencionarà la quota de cotització al RETA (Règim Especial de Treballadors/es Autònoms/es) dels 6 primers mesos. També es cobrirà l’import de les taxes municipals per la llicència d’obres per inici d’activitat, per obertura de l’establiment i pels serveis d’intervenció administrativa i s’oferiran un màxim de 1000 euros tant pel cost de l’informe tècnic expedit per l’arquitecte/a o enginyer/a  com per les despeses notarials de l’escriptura pública. Fins a 500 euros es podran destinar a les despeses de gestoria pels tràmits d’alta com a autònom/a o empresa.

El termini de presentació de la sol·licitud i de la documentació és fins al 21 de novembre de 2017 i, un cop presentada, s’atorgarà un període de 10 dies hàbils per a esmenar la documentació requerida o aportar els documents preceptius.

Les sol·licituds per optar als ajuts econòmics  s’han de formular mitjançant l’imprès de sol·licitud, degudament complimentat, que es facilita a la Fundació Barberà Promoció, a l’Oficina d’Atenció a la Ciutadania de l’Ajuntament de Barberà del Vallès o descarregant-se el document de la pàgina web d’Internet.